Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2020 dňa 20.5.2020
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:              28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu:    28K/8/2009 S1240

Dlžník:                                                Žrebčín Motešice, a.s.

Sídlo:                                                  913 26 Motešice

IČO:                                                    36 297 526

Miesto konania:                                   Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,

                                                             Bratislava

Dátum konania:                                   05.05.2020

 

Prítomní:

 1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 23.04.2020 v zastúpení Ing. Brian Lipták – predseda predstavenstva a Mgr. Zuzana Obertová – prokurista  (v zmysle prílohy)
 2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 23.04.2020 v zastúpení Ing. Brian Lipták – predseda predstavenstva a Mgr. Zuzana Obertová                – prokurista  (v zmysle prílohy)
 3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo:                  14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 23.04.2020 (v zmysle prílohy)
 4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  na základe Splnomocnenia                   zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 23.04.2020 (v zmysle prílohy)
 5. Člen VV: JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 657 723 – písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 24.04.2020

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek majetku                zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
 3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia VV.

K bodu 2):

Dňa 17.04.2020 správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. doručil SK, a.s., ako predsedovi veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, písomnú žiadosť zo dňa 17.04.2020 o udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Predmet vylúčenia zo súpisu všeobecnej podstaty:

Do súpisu majetku konkurznej podstaty bol podľa ust. § 67 ods. 1 ZKR zapísaný aj majetok podliehajúci konkurzu:

 • p. č. 109; podstata všeobecná; druh súpisovej zložky: stavba; Popis stavby: oceľový senník; obec: Petrova Lehota; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Petrova Lehota; číslo LV: 34; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1172/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 000,- €; zverejnené v OV č. 167/2009 zo dňa 28.08.2009
   
 • p. č. 110; podstata všeobecná; druh súpisovej zložky: stavba; Popis stavby: letný prístrešok pre ovce; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Peťovka; číslo LV: 204; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1713/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 000,- €; zverejnené v OV č. 167/2009 zo dňa 28.08.2009

Dôvod vylúčenia zo súpisu všeobecnej podstaty:

Súpisové zložky majetku zapísané do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu pod por. č. 109 a 110 nie je možné speňažiť z objektívneho dôvodu ich faktickej ako aj právnej neexistencie.

 Návrh uznesenia veriteľského výboru:

„Veriteľský výbor podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR udeľuje spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správcovi úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, Slovenská republika, IČO: 36 297 526, súhlas s vylúčením súpisovej zložky majetku

 (i) Stavba, Popis stavby: oceľový senník; obec: Petrova Lehota; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Petrova Lehota; číslo LV: 34; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1172/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 1.000,00 EUR;

 (ii) Stavba; Popis stavby: letný prístrešok pre ovce; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Peťovka; číslo LV: 204; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1713/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 1.000,00 EUR;

zo súpisu všeobecnej podstaty.

 Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

ZA: 5 hlasov

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystrica

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

 Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

 Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

 

V Bratislave, dňa 05.05.2020                                       

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru : 

-----------------------------------

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

814 99  Bratislava

IČO: 35 776 005

zastúpená Ing. Jana Šírová