Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 97 z roku 2020 dňa 22.5.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze", so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 12.05.2020 boli doručené prihlášky pohľadávok  

veriteľa ARVAL, s.r.o. IČO: 35890487, Pribinova 4253/19,  Bratislava    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5684      vo výške                15 313,23 €

pod poradovým číslom      5685      vo výške                  1 714,04 €

pod poradovým číslom      5686      vo výške                    200,00 €

veriteľa Družstvo Budúcnosť,  Martina Rázusa č.29, 984 01 Lučenec    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5687      vo výške                46,10 €

pod poradovým číslom      5688      vo výške                27,38 €

pod poradovým číslom      5689      vo výške                153,07 €

pod poradovým číslom      5690      vo výške                8,65 €

pod poradovým číslom      5691      vo výške                39,74 €

pod poradovým číslom      5692      vo výške                7,20 €

pod poradovým číslom      5693      vo výške                2 501,41 €

pod poradovým číslom      5694      vo výške                837,61 €

pod poradovým číslom      5695      vo výške                148,36 €

veriteľa Hlavné mesto SR Bratislava,  IČO: 00603481 Primaciálne námestie 1, Bratislava, 984 01 Lučenec    je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom            5696      vo výške                 1 186,20 €

veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,  IČO: 35937874, Nám. Artézskych prameňov 16, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom            5697      vo výške                7 691,54 €

 

Ing. Katarína Tkáčová                                                                                       

správca konkurznej podstaty