Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 102 z roku 2020 dňa 29.5.2020
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 78 ods. 4 veta prvá v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:

 • Pozemok; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 889; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horné Motešice; číslo LV: 1045; parcelné číslo: 8/1; spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 8.854,44 EUR; Tretia osoba: Katarína Rišková, nar. 5.6.1974, Motešice 96;
 • Pozemok; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 108; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horné Motešice; číslo LV: 1045; parcelné číslo: 8/2; spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 1.075,68 EUR; Tretia osoba: Katarína Rišková, nar. 5.6.1974, Motešice 96;
 • Stavba; Popis stavby: dom; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Horné Motešice; číslo LV: 1045; súpisné číslo: 96; parcelné číslo: 8/2; spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 67.000,- EUR; Tretia osoba: Katarína Rišková, nar. 5.6.1974, Motešice 96.

Deň vylúčenia: 26.05.2020. Dôvod vylúčenia: Okresný súd Trenčín Rozsudkom č.k. 38Cbi/75/2010 zo dňa 31.10.2012 vylúčil sporný majetok zo súpisu a Krajský súd v Trenčíne Rozsudkom č.k. 8CoKR/1/2013-115 zo dňa 29.1.2014 rozhodnutie súdu 1. stupňa potvrdil. Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesením č.k. 1Obdo/15/2014-154 zo dňa 24.02.2015 dovolanie žalovaného [Správcu Úpadcu] odmietol.