Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 107 z roku 2020 dňa 5.6.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že  pohľadávky veriteľa REZPA, spol. s. r. o., IČO:31626289, Dolný Val 120/3, 01001 Žilina  zapísané do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom 4958 – 4967, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2020, dňa 03.02.2020 pod K009645 boli duplicitne zapísané.

V Detve, dňa 02.06.2020

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty