Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2020 dňa 8.6.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 21.05.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky veriteľa:

Mesto Šahy, IČO:207513,  Hlavné námestie 1, Šahy,  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom 5699 vo výške 1658,80€

a

dňa 25.05.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky veriteľa:

Stredoslovenská distribučná, a .s., IČO:36442151,  Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom 5700 vo výške  590,10€ a pod poradovým číslom 5701 vo výške   36,41€

veriteľa: Flat Line., IČO:36273392,  Dopravná 19, Piešťany,   je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom 5705 vo výške  4 049,92 €

Ing. Katarína Tkáčová                                                                                       

správca konkurznej podstaty