Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik
  IČO: 00009199
  - -
  -  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2020 dňa 12.6.2020
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S1138
Text

Správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátna podnik, IČO: 00 009 199, Trnava , týmto v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení  (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty z podľa nasledovného:

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi - Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6,816 47 Bratislava, vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie stavby rozvodne - bez súp. č., obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava, katastrálne územie: Hrnčiarovce, zapísaná na LV č. 2131 vydanom Správou katastra Trnava, ktorá je postavená na pare. č. 2176, register „C", druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 609m2, zapísaná na LV č. 1903 vydanom Správou katastra Trnava, na pare. č. 2138/14, register „C", druh pozemku: zastavané plochy na nádvoria, výmera: 304m2, zapísaná na LV č. 2228 vydanom Správou katastra Trnava, na pare. č. 2174/2, register „C", druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 67m2, obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava, katastrálne územie: Hrnčiarovce; vrátane jej technológie.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: rozsudok Okresného súdu  Trnava, č.k. 25Cbi/31/2016 - 905 zo dňa 08.08.2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave, č.k. 31CoKR/13/2018-996 zo dňa 21.01.2020.

Súpisová hodnota majetku: bez určenia nominálnej hodnoty, pretože spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. neposkytla v danom rozsahu opakovane súčinnosť na určenie množstvo elektrickej energie distribuovanej prostredníctvom zariadenia rozvodne.

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

Treskot, správca