Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2020 dňa 15.6.2020
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Pluhová 2, 831 03 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do poradovníka.