Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18 / 0
  82105  Bratislava
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2020 dňa 23.6.2020
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S 1659
Text

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU

I - Všeobecná časť rozvrhu

V súlade s § 96 odsek 5 a § 98 odsek 1 ZKR predkladám Veriteľskému výboru návrh na konečný rozvrh z výťažku zo speňaženia súpisových zložiek č. 2 až 102 súpisu všeobecnej podstaty úpadcu predstavujúce peňažné pohľadávky Úpadcu voči tretím osobám a zostatok hotovosti v pokladni a stravné lístky, ktoré všetky boli speňažené a výťažok zo speňaženia sa nachádza na bankovom účte Úpadcu vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. pohľadávka z ktorej predstavuje súpisovú položku súpisu všeobecnej podstaty č. 1.

Predchádzajúci správca speňažil pohľadávky Úpadcu označené pod číslami 93 až 102 súpisu majetku predstavujúce práva Úpadcu na vrátenie zahraničnej DPH, zaplatenie faktúry, poistného plnenia, stravných lístkov a hotovosti v pokladni, ich vyžiadaním od príslušných orgánov a inštitúcií, resp. ich zabezpečením.

Číslo súpisovej zložky majetku

Typ súpisovej zložky majetku

Označenie dlžníka

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota v EUR

93

Peňažné prostriedky v pokladni úpadcu

 

Peňazné prostriedky v pokladni úpadcu - hotovosť

20,22 €

94

Stravné lístky - ceniny

 

Stravné lístky úpadcu v  hodnote 105,09 €

105,09 €

95.

Peňažná pohľadávka

Union poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051

nespotrebovaná časť poistného uhradeného úpadcom z poistnej zmluvy č. 11-310787

1 091,73 €

96

Peňažná pohľadávka

SLO SERVICES, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO 46 584 382

uhradenie faktúry č. 12130257

1.295,00 €

97

Peňažná pohľadávka

SLO SERVICES, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO 46 584 382

uhradenie faktúry č. 12130259

200,00 €

98

Peňažná pohľadávka

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO VIA RIO SPARTO 35 65129 PESCARA

vrátenie dane za 3Q roku 2013 z Talianska

6 268,90 €

99

Peňažná pohľadávka

FINANZAMT DVR 0009687               GRAZ - STADT

 

1 041,96 €

100

Peňažná pohľadávka

A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS

vrátenie dane zo Španielska

447,72 €

101

Peňažná pohľadávka

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO VIA RIO SPARTO 35 65129 PESCARA

vrátenie dane za 4Q roku 2013 z Talianska

1 537,77 €

102

Peňažná pohľadávka

COMMS:000003.00-VAT REFUND PAYMENT FOR SK2023130956201311

vrátenie dane z Grécka

652,25

Na základe uznesenia konkurzného súdu – Okresného súdu Bratislava 1 spis. zn. 3K/1/2014 zo dňa 13.05.2019 vyhlásil správca postupne tri kolá ponukového konania na odplatné postúpenie pohľadávok Úpadcu z obchodného styku voči tretím osobám zapísané v súpise majetku konkurznej podstaty Úpadcu ako sú nižšie označené:

Číslo súpisovej zložky majetku

Typ súpisovej zložky majetku

Označenie dlžníka

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota v EUR

2

Peňažná pohľadávka

A.R.O.TRANS S.R.L. Trasporti frigoriferi, Via Medicine 820/A, 410 57 San Vito di Spilamberto, Italy

Neuhradenie faktúry č. 12130151

1 050,00 €

3

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120140

10 792,31 €

4

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120141

24 902,80 €

5

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120142

17 932,20 €

6

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120177

3 603,60 €

7

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120178

5 939,70 €

8

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120179

14 280,50 €

9

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120180

14 124,50 €

10

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120181

7 727,00 €

11

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120182

11 676,60 €

12

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120183

12 275,90 €

13

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120184

15 297,10 €

14

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120185

8 408,40 €

15

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120186

9 647,00 €

16

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120187

19 383,00 €

17

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120188

14 788,00 €

18

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120189

15 793,00 €

19

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120156

17 158,00 €

20

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120242

12 000,00 €

21

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120243

9 800,00 €

22

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120244

11 600,00 €

23

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120245

14 000,00 €

24

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120246

10 400,00 €

25

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120247

13 200,00 €

26

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120248

15 000,00 €

27

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120249

11 500,00 €

28

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120250

12 000,00 €

29

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120251

11 700,00 €

30

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120252

13 000,00 €

31

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120253

12 500,00 €

32

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120254

14 000,00 €

33

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12120255

10 800,00 €

34

Peňažná pohľadávka

A.TRA.S 2, S.r.l. A Socio Unico, Via Emilia Romagna 54/I, 410 49 Sassuolo (MO) I Italy

Neuhradenie faktúry č. 12130168

82 041,55 €

35

Peňažná pohľadávka

ALL SERVICE LTD, Str. Aleksandar Stamboliyski 14, 2850 Petrich, Bulharsko

Neuhradenie faktúry č. 12130243

1 385,00 €

36

Peňažná pohľadávka

ALL SERVICE LTD, Str. Aleksandar Stamboliyski 14, 2850 Petrich, Bulharsko

Neuhradenie faktúry č. 12130255

2 050,00 €

37

Peňažná pohľadávka

BOURG MATERIAUX, 414, Avenue de la Plage, 69 400 Villefranche, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130079

84,72 €

38

Peňažná pohľadávka

CARMAT S.A.S. Dynapole de Ludres & Fleville, 472 rue la Voisier, 54 710 Ludres, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130012

743,69 €

39

Peňažná pohľadávka

COMASUD AGENCE 345 MARBRILUX 51/53 Boulevard du Capitaine, Geze BP 149, 13307 MARSEILLE CEDEX, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130255

191,92 €

40

Peňažná pohľadávka

DORAS POUSSON NEVERS, 12 Quai de la Jonction, 58000 Nevers, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130226

455,01 €

41

Peňažná pohľadávka

DUC CARRELAGES ET BAINS, 129 avenue Carnot, 77140 Saint Pierre les Nemours, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130052

390,00 €

42

Peňažná pohľadávka

DUC CARRELAGES ET BAINS, 129 avenue Carnot, 77140 Saint Pierre les Nemours, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130104

335,40 €

43

Peňažná pohľadávka

EKRO b.v., Laan van Malkenschoten 100, 7333 NP Apeldoom, NL

Neuhradenie faktúry č. 12130172

658,06 €

44

Peňažná pohľadávka

ELEKQUADRO SRL, via Panaria est. n. 68, 41031 Camposanto Sul Panaro, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130149

1 559,21 €

45

Peňažná pohľadávka

ELEKQUADRO SRL, via Panaria est. n. 68, 41031 Camposanto Sul Panaro, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130198

982,48 €

46

Peňažná pohľadávka

ETS Juillet S.A.S., route de Passin, 01260 Champagne en Valromey, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130232

2 450,00 €

47

Peňažná pohľadávka

EURECA Sociéte Européenne de Carrelage, Zac du Moulion Capignerd 26 Ter rue de Vergers, 78580 Les Alluets le Roi, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130145

360,00 €

48

Peňažná pohľadávka

F.C.P. Transporti s.r.l., via Emilia Romagna 54/1, 41049 Sassuolo Mo, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130233

2 650,00 €

49

Peňažná pohľadávka

FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130015

23,01 €

50

Peňažná pohľadávka

FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130080

18,40 €

51

Peňažná pohľadávka

FILGRES CARRELAGES PERONNAS grope plattard, 41 rue Ampere Angle av de Lyon, 01960 Peronnas, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130091

15,48 €

52

Peňažná pohľadávka

FANELLO SARL, Za de Coupeauville, 76133 Epouville, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130101

2 960,80 €

53

Peňažná pohľadávka

FORNACIARI SRL, via A.Secchi n. 13, 42011 Bagnolo in Piano re, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130163

300,00 €

54

Peňažná pohľadávka

FREDDI DOLCIARIA SPA, via Mazzini n. 64, 46043 Castiglione Delle Stiverie MN, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130165

430,00 €

55

Peňažná pohľadávka

GALOG, Quartier le Baou RN 113, 13127 Vitrolles, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130044

3,65 €

56

Peňažná pohľadávka

GRANITI FIANDRE SPA, via Radici Nord 112, 42014 Castellarano Re, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130155

430,69 €

57

Peňažná pohľadávka

KILBURG SAS, le Pole Provencale Alle, Hispano suiza BP186, 26200 Montelimar, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130077

1 019,16 €

58

Peňažná pohľadávka

KILBURG SAS, le Pole Provencale Alle, Hispano suiza BP186, 26200 Montelimar, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130224

221,65 €

59

Peňažná pohľadávka

LACTO PRODUCTION, zi la Brohiniere, 35360 Montauban de Bretagne, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130195

10,00 €

60

Peňažná pohľadávka

LT AQUA PLUS, 2 rue Gutemberg, 16440 Roullet Estephie, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130228

2 364,00 €

61

Peňažná pohľadávka

LUBI CARRELAGE, Aillant Est, 42 720 Pouilly Sous Charlieu, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130083

237,11 €

62

Peňažná pohľadávka

LUBI CARRELAGE, Aillant Est, 42 720 Pouilly Sous Charlieu, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130098

849,10 €

63

Peňažná pohľadávka

MED FRIGO S.A., Diodorou 148, 26500 Patras Hellas, Grécko

Neuhradenie faktúry č. 12130256

29 676,00 €

64

Peňažná pohľadávka

QUEST CARRELAGE, 20 bis Avenue des Aulnes B.P. 30, 78250 Meulan, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130146

1 068,00 €

65

Peňažná pohľadávka

PLATTARD CARRELAGE AGENCE DE LYON, 414, avenue de la Plage, 69654 Villefrancche Sur Saone, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130088

553,34 €

66

Peňažná pohľadávka

PRESTIGE MOSAICO´S, 6 rue Michel de Gaillard, 91160 Longjumeau, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130106

333,60 €

67

Peňažná pohľadávka

ROSSET MATERIAUS SA BMRA, 916 avenue de Geneva, 74190 Le Fayet, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130048

1 467,04 €

68

Peňažná pohľadávka

ROSSET MATERIAUS SA BMRA, 916 avenue de Geneva, 74190 Le Fayet, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130081

507,30 €

69

Peňažná pohľadávka

S.A. BMCE SERVICE, 15 rue Bernard Palissy CS 10003, 458 08 Saint Jean de Braye, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130095

810,06 €

70

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130213

1.875,00 €

71

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130214

1.875,00 €

72

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130215

1.875,00 €

73

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130216

1.875,00 €

74

Peňažná pohľadávka

S.I.B.A. S.A., 21 rue de la Bresse - V 276, 94575 Rungis Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130217

1.875,00 €

75

Peňažná pohľadávka

SAGEM SRL, via Parma 6, 43029 Traversetolo, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130201

1.160,00 €

76

Peňažná pohľadávka

SAGEM SRL, via Parma 6, 43029 Traversetolo, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130229

5.250,00 €

77

Peňažná pohľadávka

SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130160

320,00 €

78

Peňažná pohľadávka

SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130202

240,00 €

79

Peňažná pohľadávka

SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO SRL, viale S.Maria Delle Vertiche 2/X, 52048 Monte San Savino AR, Taliansko

Neuhradenie faktúry č. 12130230

120,00 €

80

Peňažná pohľadávka

SARL CARREAU DECO, 2 rue de le Butte CeltiQue, 28300 Leves, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130105

1.174,05 €

82

Peňažná pohľadávka

SLO SERVICES, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO 46 584 382

Neuhradenie faktúry č. 12130259

200,00 €

83

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130114

1 970,00 €

84

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130205

2 200,00 €

85

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130236

1 268,80 €

86

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130240

220,00 €

87

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130241

200,00 €

88

Peňažná pohľadávka

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERLARC ATLANTIQUE, rue de la Jeannaie BP 60328, 22403 Lamballe Cedex, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130253

90,00 €

89

Peňažná pohľadávka

SUNSHINE SERVICES, 8 avenue mol Foch, 34800 Clermont L´Herault, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130070

1 682,20 €

90

Peňažná pohľadávka

TRANSPORT BEA L´EPINE, 39160 Balanod, Francúzsko

Neuhradenie faktúry č. 12130234

265,00 €

91

Peňažná pohľadávka

VION EMSTEK gmbh, Wilhelm-Bunsen-strasse 15, 49683 Emstek, Nemecko

Neuhradenie faktúry č. 12130244

560,00 €

92

Peňažná pohľadávka

VION HELMOND b.v., Graanduk 5, 05704 RB Helmond, NL

Neuhradenie faktúry č. 12120151

1 750,00 €

Víťazom ponukového konania sa stala ponuka záujemcu vo výške 200,-EUR s ktorým správca uzatvoril zmluvu o postúpení pohľadávok dňa 03.12.2019. Pri stanovení výšky dohodnutej odplaty za postúpenie predmetných pohľadávok bola podstatnou skutočnosť, že sa jedná o premlčané pohľadávky, súdne nevymáhané, voči zahraničným subjektom, pričom väčšinu tvorili pohľadávky voči materskej spoločnosti Úpadcu, ktorá je sama v konkurze.

IA - Rekapitulácia stavu majetku a nákladov Úpadcu

Ku dňu vyhlásenia konkurzu (24.04.2014) bol zostatok na účte Úpadcu v banke Všeobecná úverová banka, so sídlom Mlynské nivy č. 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 341/B, č. účtu: IBAN: SK 15 0200 0000 0028 0674 3953, mena EUR vo výške 14.753,37 EUR. Tento zostatok bol vytvorený najmä vrátením zahraničnej DPH dňa 05.03.2014 (3.329,85 EUR) a dňa 11.03.2014 (11.472,27 EUR).

 

 1. Celkové príjmy Úpadcu odo dňa vyhlásenia konkurzu tvorili nasledovné položky:

 

Vrátenie DPH

9 948,60 €

Úhrada faktúry

1 495,00 €

Kreditný úrok

4,44 €

Odplata za postúpenie pohľadávok

200,00 €

Zložená zábezpeka záujemcu

100,00 €

Iné

568,96 €

Spolu

12.317 €

 

Spolu so zostatkom na účte ku dňu vyhlásenia konkurzu vo výške 14.753,37 EUR tvorili príjmy Úpadcu sumu 27.070,37 EUR.

 

 1. Celkové výdavky Úpadcu odo dňa vyhlásenia konkurzu tvorili nasledovné položky:

 

Poplatky a náklady spojené s vedením účtu v banke

-428,16 €

Dane z úrokov

-0,68 €

Paušálna odmena správcu

-7 966,54 €

Vrátenie zábezpeky záujemcovi

-100,00 €

Spolu

8.495,38€

Predchádzajúci správca nezdokladoval použitie vrátenej časti zálohy na náklady konkurzu vo výške 564,73 EUR podľa uznesenia konkurzného súdu zo dňa 13.05.2014.

Následne stav účtu Úpadcu ku dňu 31.05.2020 je 18.574,99 EUR (27.070,37 EUR – 8.495,38 EUR), čo predstavuje aj čiastku určenú na konečný rozvrh konkurzným veriteľom.

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.04.2020, avšak lehota na podanie námietok uplynula s prihliadnutím na zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony dňa 01.06.2020 bez toho, aby bola podaná námietka proti zoznamu pohľadávok proti podstate podľa § 96 odsek 3 ZKR.

Vo všeobecnej konkurznej podstate úpadcu sa nachádza iba vyššie uvedený zostatok na bankovom účte Úpadcu. Iný majetok úpadcu podliehajúci konkurzu nebol správcom ani predchádzajúcim správcom zistený. 

 

II - Rozvrhová časť

 

a) Rozvrhovaná podstata

Do čiastkového rozvrhu bol zaradený zostatok na účte úpadcu v banke vo výške 18.574,99-EUR.

b) Pohľadávky proti podstate

 

1. Náklady speňaženia rozvrhovanej všeobecnej podstaty a odmena správcu (§ 87 odsek 2 písm. a) ZKR):

 

1.1. Náklady speňaženia rozvrhovanej podstaty:

 

Poštovné za zaslanie zmluvy o postúpení pohľadávok: 2,20 EUR

 

1.2. Odmena správcu:

 

i. Paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov = 7.966,54 EUR (uhradené dňa 07.09.2015)

 

ii. Odmena správcu za speňaženie majetku podľa § 13 odsek 2 a § 17 odsek 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

(200,-EUR – 2,20 EUR = 197,80 EUR x  5 % = 9,89 EURmínus zníženie odmeny pre pomalosť konania 1,98 EUR  = 7,91 EUR (správca nie je platcom DPH)

 

1.3. Preddavok na náklady konkurzu zložený veriteľom Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava: 1.659,70 EUR

 

2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konania (§ 87 odsek 2 písm. c) ZKR (položky s písm. "c" poradia v evidencii pohľ. proti podstate – poradové čísla  3-6, 9-10 Prílohy č. 1 - Evidencia pohľadávok proti podstate - celkom vo výške 812,04 EUR. Už uspokojené boli pohľadávky proti podstate označené v evidencii pohľadávok proti podstate pod por. č. 7 v sume 428,16 EUR (poplatky za vedenie účtu v banke od vyhlásenia konkurzu do 31.05.2020).

3. Súdny poplatok za konkurzné konanie (§ 87 odsek 2 písm. k) ZKR): 54,- EUR

Spolu celkové pohľadávky proti podstate: 10.930,55 EUR

Spolu pohľadávky proti podstate ktoré budú uspokojené v rozvrhu: 2.535,85 EUR

 

c) Výťažok na uspokojenie veriteľov

Výsledná suma určená na uspokojenie veriteľov je vo výške 18.574,99 EUR – 2.535,85 EUR = 16.039,14 EUR

Celková výška zistených pohľadávok = 332.869,72 EUR

Pomer uspokojenia = 0,0481844368421375

Rekapitulácia:

 

Celková suma výťažku: 18.574,99,-EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate: 2.535,85 EUR

Celková suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 16.039,14 EUR

Celková suma na výplatu veriteľom podľa konečného rozvrhu: 16.039,14 EUR

 

Veriteľ

Zistená suma pohľadávky

Pomer uspokojenia

Uspokojenie veriteľa po zaokrúhlení

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, SR

463,98 €

0,0481844368421375

22,36 €

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, SR

744,23 €

0,0481844368421375

35,87 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,0481844368421375

2 652,92 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,0481844368421375

2 652,92 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,0481844368421375

2 652,92 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,0481844368421375

2 652,92 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

9 726,69 €

0,0481844368421375

468,68 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

98,55 €

0,0481844368421375

4,75 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

16 184,97 €

0,0481844368421375

779,87 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

121,39 €

0,0481844368421375

5,85 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

293,36 €

0,0481844368421375

14,14 €

Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava, IČO: 00166367

600,00 €

0,0481844368421375

28,92 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

8 339,50 €

0,0481844368421375

401,84 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

680,00 €

0,0481844368421375

32,77 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

163,68 €

0,0481844368421375

7,89 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

5 448,67 €

0,0481844368421375

262,55 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

10 687,32 €

0,0481844368421375

514,97 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

2 380,09 €

0,0481844368421375

114,69 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

915,73 €

0,0481844368421375

44,13 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

480,06 €

0,0481844368421375

23,14 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

978,98 €

0,0481844368421375

47,18 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

4 370,78 €

0,0481844368421375

210,61 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

3 658,72 €

0,0481844368421375

176,30 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

2 474,07 €

0,0481844368421375

119,22 €

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR

537,37 €

0,0481844368421375

25,90 €

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR

74,00 €

0,0481844368421375

3,57 €

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR

6,00 €

0,0481844368421375

0,29 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

9 606,09 €

0,0481844368421375

462,87 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

10 641,87 €

0,0481844368421375

512,78 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

4 294,36 €

0,0481844368421375

206,93 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

6 100,84 €

0,0481844368421375

293,97 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

769,57 €

0,0481844368421375

37,09 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

3 539,15 €

0,0481844368421375

170,54 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

1 730,94 €

0,0481844368421375

83,41 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

152,82 €

0,0481844368421375

7,37 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

802,15 €

0,0481844368421375

38,66 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

1 210,14 €

0,0481844368421375

58,31 €

Union zdravotná poisťovňa ,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, SR, IČO: 36284831

17,44 €

0,0481844368421375

0,85 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

1 725,88 €

0,0481844368421375

83,17 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

1 778,68 €

0,0481844368421375

85,71 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

406,16 €

0,0481844368421375

19,58 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

435,09 €

0,0481844368421375

20,97 €

Spolu

332 869,72 €

 

16 039,38 €

 

Týmto žiadam Veriteľský výbor o schválenie vyššie uvedeného konečného rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V prípade schválenie rozvrhu Vás žiadam tiež o oznámenie čísla účtu na ktorý má správca poukázať príslušnú časť výťažku určenú Vám ako konkurznému veriteľovi.

V Bratislave, dňa 18. júna 2020

JUDr. Martin Aksamit, správca