Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18 / 0
  82105  Bratislava
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 126 z roku 2020 dňa 2.7.2020
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S 1659
Text

V súlade s § 38 odsek 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506 nasledovné uznesenie veriteľského výboru prijaté písomným hlasovaním členov veriteľského výboru.

"Uznesenie veriteľského výboru č. 1

Veriteľský výbor ukladá v rámci speňažovania majetku úpadcu správcovi záväzný pokyn uzatvoriť v mene úpadcu ako postupcu zmluvu o postúpení pohľadávok v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 3K/1/2014 zo dňa 13.05.2019, ktorým súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru uložil správcovi záväzný pokyn a súťažných podmienok zverejnených dňa 28.09.2019 v Obchodnom vestníku č. 187/2019 zo dňa 27.09.2019 pre III. kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj pohľadávok úpadcu spísaných do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 117/2014 zo dňa 20.06.2014 ako súpisové zložky majetku č. 2 až č. 80 a č. 82 až č. 92 (ďalej len „Súťažné podmienky“). Správca je povinný uzatvoriť zmluvu o postúpení v súlade so Súťažnými podmienkami a na základe otvárania obálok s ponukami záujemcov vykonanom dňa 08.11.2019 so záujemcom Dominika Liščáková, nar. 19.02.1992, Podzávoz č. 2466, 022 01 Čadca, pri odplate za postúpenie vo výške 200,-EUR (slovom dvesto eur) ako postupníkom a to za podmienok a v lehote určenej Súťažnými podmienkami."

Poučenie: Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Martin Aksamit, správca