Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 130 z roku 2020 dňa 8.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že  dňa 26.05.2020 bola doručená prihláška pohľadávky:

veriteľa HUBERT J.E., s.r.o., IČO: 36246794, Vinárska 137, Sereď je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom 5707 vo výške   65 590,52 €

veriteľa Dr. Oetker, spol. s.r.o., IČO: 17331358, Ľadová 14, Bratislava   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom 5708 vo výške  60 841,54 €

Ing. Katarína Tkáčová                                                                                       

správca konkurznej podstaty