Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2020 dňa 17.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 23.06.2020, vola doručená prihláška  pohľadávka

veriteľa ERVIN cukrárska výrobňa spol. s  r.o. , IČO: 36 665 363, Tešedíkovo 1416, Tešedíkovo je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5713      vo výške                13 144,18 €

pod poradovým číslom      5714      vo výške                4 934,95 €

pod poradovým číslom      5715      vo výške                5 135,47 €

pod poradovým číslom      5716      vo výške                4 493,63 €

pod poradovým číslom      5717      vo výške                3 612,87 €

pod poradovým číslom      5718      vo výške                4 392,65 €

pod poradovým číslom      5719      vo výške                5 702,55 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty