Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 138 z roku 2020 dňa 20.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa,v súlade so záväzným pokynom zo dňa 13.07.2020 vyhlasuje  v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu.

KOLO: PRVÉ

Predmetom speňaženia sú motorové vozidlá v počte (97) kusov (osobné aj nákladné), ktoré boli zverejnenév Obchodnom vestníku č. 9/2020, dňa 15.01.2020, pod K004133, (https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2410091)  ktoré sú špecifikované v Znaleckom posudku č. 283/2020 dňa 04.05.2020, ktorý vypracovala spoločnosť Znalex s. r. o., Hronská 1, Zvolen, ceny boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 123/2020, dňa 29.06.2020, pod K050598 (https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2599792) .

V prvom kole ponukového konania sa nebude prihliadať na ponuky doručené na motorové vozidlá:

Číslo súpisovej položky 42, Mercedes Benz Actros LC 017DA - nákl.auto, r.v.:2011VIN:WDB9300461L558421

Číslo súpisovej položky 46, MERCEDES BENZ AXOR LC 093CT, r.v.:2011VIN:WDB9505361L525740

Číslo súpisovej položky 69, SKODA OCTAVIA LC 132CE, r.v.:2013VIN:TMBCN61Z9D2109145

Číslo súpisovej položky 102, VW T6 dodávka LR LC - 319CZ  - nákl.,r.v.:2018VIN:WV1ZZZ7HZJH112530

Číslo súpisovej položky 103, W Passat Business LC 012DA - OA, r.v.:2018VIN:WVWZZZ3CZJE177126

Na všetky ostatné motorové vozidlá v počte 97 kusov (osobné aj nákladné), sú podmienky podania ponuky nasledovné:

 • podanie ponuky minimálne vo výške 100 % znaleckej hodnoty špecifikovanej v Znaleckom posudku č. 283/2020 zo dňa 04.05.2020, ktorý vypracovala spoločnosť Znalec s. r. o. za konkrétny predmet speňaženia a zároveň
 • zloženie zábezpeky vo výške 25 % znaleckej hodnoty konkrétneho predmetu speňaženia, o ktorý záujemca prejaví záujem, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas so spravovaním osobných údajov, s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za predmet speňaženia, správca vyzve dotknutých záujemcov na úpravu ponuky a jej predloženie správcovi v lehote 3 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, ak dotknutí záujemcovia na výzvu správcu nebudú reagovať alebo ponuku ani jeden z nich nenavýši, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelária správcu doručená najskôr.

Správca záujemcom umožní obhliadku predmetu kúpy a to na základe telefonického nahlásenia sa po dátume 24.07.2020 na tel. č. 0910 961 593 u pani Ing. Žofii Hudecovej, alebo prostredníctvom e-mailu: hudecova.kackavkonkurze@gmail.com.

Obhliadky budú vykonané v nasledovných dňoch:

27.07.2020 v čase od 0,9 hod. do 13,00 hod. a od 14,00 hod. do 18,00 hod.  

30.07.2020 v čase od 0,9 hod. do 13,00 hod. a od 14,00 hod. do 18,00 hod.

04.08.2020 v čase od 0,9 hod. do 13,00 hod. a od 14,00 hod. do 18,00 hod.

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet úpadcu, č. účtu IBAN: SK48 7500 0000 0040 2764 5210, vedený v ČSOB, a. s..

Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcu: Ing. Katarína Tkáčová, Záhradná 863/8, 962 12 Detva, s označením obálky „Ponukové konanie č. 2K/12/2019“ do 10.08.2020.  Kúpna cena musí byť pripísaná na vyššie uvedený účet úpadcu najneskôr do 10.08.2020.

Spôsob uplatnenia ponuky:

Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu fyzickej osoby/právnickej osoby s osobnými údajmi (meno, priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého bydliska/sídlo, dátum narodenia/IČO), výška ponúkanej kúpnej ceny, označenie predmetu kúpy – číslo súpisovej položky, identifikácia, pre rýchlejšiu komunikáciu telefonický a e-mailový kontakt, číslo účtu.

Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.

Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťazné ponuky správca predloží ČSOB, a. s. ako príslušného orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. ČSOB, a. s. o schválení alebo neschválení správcom predložených víťazných ponúk písomne informuje správcu do piatich (5) kalendárnych dní od predloženia víťazných ponúk správcom.

Záujemca o kúpu predmetu speňaženia (motorové vozidlá) do troch (3) kalendárnych dní od schválenia víťazných ponúk príslušným orgánom t. j. ČSOB, a. s. uhradí na účet úpadcu zvyšnú kúpnu cenu (75 %).

Záujemca o kúpu predmetu speňaženia uzatvorí kúpnu zmluvu so správcom do piatich (5) kalendárnych dní od úhrady celej kúpnej ceny.

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia a jej schválenie zo strany ČSOB, a. s..

V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania predmet speňaženia nespeňaží, správca zorganizuje druhé kolo v súlade s novým záväzným pokynom, ktorý ČSOB, a. s. ako príslušný orgán udelí správcovi.

V Detve, dňa 16.07.2020

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty