Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18 / 0
  82105  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 146 z roku 2020 dňa 30.7.2020
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S 1659
Text

V súlade s § 38 odsek 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506 nasledovné uznesenie veriteľského výboru prijaté písomným hlasovaním členov veriteľského výboru:

Uznesenie veriteľského výboru č. 2:

Veriteľský výbor schvaľuje konečný rozvrh výťažku konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506 pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 11.06.2020 v znení zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 119/2020 zo dňa 23.06.2020.

Poučenie: Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Martin Aksamit, správca