Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2020 dňa 6.8.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Veriteľského výboru  úpadcu Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“,

so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319

Spisová značka súdneho spisu: 2K/12/2019

Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1795

Údaje úpadcu:

Potraviny Kačka, a. s. „v konkurze“

so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01  Lučenec, IČO: 36 620 319

Miesto konania:

Zimný štadión Detva, M. R. Štefánika 58, 962 12 Detva

Termín konania:

23.07.2020

Prítomní veritelia:

 1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, v zastúpení Mgr. Anna Osláčová,  na základe plnomocenstva zo dňa 11.08.2016
 2. PENAM SLOVAKIA, a. s., IČO: 36 283 576, so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, v zastúpení JUDr. Martin Balvan,  na základe plnomocenstva zo dňa 10.10.2019
 3. Slovenská republika – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a. s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v zastúpení Lívia Štulajterová, na základe plnomocenstva zo dňa 16.12.2019
 4. HYZA, a. s., IČO: 31 562 540, so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, v zastúpení JUDr. Lucia Šuleková, na základe plnomocenstva zo dňa 09.07.2020
 5. Tatranská mliekareň a. s., IČO: 31 654 363, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Mgr. Daniel Poturnay, na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2020

Ďalší prítomní: Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty

Program schôdze:

1.Voľba predsedu Veriteľského výboru podľa § 38 ZKR.

Na Prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 23.07.2020, bol zvolený päťčlenný Veriteľský výbor. Jednotliví zástupcovia veriteľov navrhli za predsedu Veriteľského výboru veriteľa Tatranská mliekareň a. s., IČO: 31 654 363, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Mgr. Daniel Poturnay, na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2020.     

Hlasovanie:

Za:                   5 hlasov

Proti:                0 hlasov

Zdržali sa:        0 hlasov

Uznesenie:

Za predsedu Veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Tatranská mliekareň, a. s., IČO: 31 654 363, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Mgr. Daniel Poturnay, na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2020.

Týmto bol program  zasadnutia Veriteľského výboru vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval za účasť a schôdzu ukončil.

V Detve, dňa 23.07.2020

                                                                                                         

                                                                                                          Mgr. Daniel Poturnay, v. r.