Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 162 z roku 2020 dňa 21.8.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail: lsrecovery@lawservice.sk

LawService Recovery, k.s., správca