Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181 z roku 2020 dňa 21.9.2020
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:  28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Dlžník: Žrebčín Motešice, a.s.

Sídlo: 913 26 Motešice

IČO: 36 297 526

Miesto konania:  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania: 07.09.2020

Prítomní:

 1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 03.09.2020 v zastúpení Ing. Eduard Čengel – člen predstavenstva a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista  (v zmysle prílohy)
 2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 03.09.2020 v zastúpení Ing. Eduard Čengel – člen predstavenstva a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista  (v zmysle prílohy)
 3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 03.09.2020 (v zmysle prílohy)
 4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  na základe Splnomocnenia zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 03.09.2020 (v zmysle prílohy)
 5. Člen VV: JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 657 723 – písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 03.09.2020

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu – súp. zl. majetku pod por. č. 107, 108
 3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia VV.

K bodu 2):

E-mailom dňa 24.08.2020 a doplnením doručeným e-mailom dňa 25.08.2020 správca Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. doručil Slovenskej konsolidačnej, a.s., ako predsedovi veriteľského výboru v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, žiadosť o uloženie záväzného pokynu [o doplnenie už uložených záväzných pokynov] zo dňa 24.08.2020 k poslednému nespeňaženému majetku zapísanému do konkurznej podstaty evidovanému správcom pod por. č. 107 a 108.

Správca súčasne dáva veriteľskému výboru do pozornosti, že súpisové zložky majetku evidované správcom pod poradovým číslom 107 a 108 sú posledným majetkom zapísaným do konkurznej podstaty, ktorý sa speňažuje a po ich speňažení správca pristúpi k zostaveniu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov podľa ust. § 101 ZKR.

Predmet speňažovania:

 1. [P.č. 107], Pozemok, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 324; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 455; parcelné číslo: 209/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Súpisová hodnota: 3.226,45 EUR;
 2. [P.č. 108], Stavba, Popis stavby: bytový dom [rodinný dom]; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 455; súpisné číslo: 305; parcelné číslo: 209/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR

Dražobník dňa 20.08.2020 doručil správcovi Znalecký posudok č. 102/2020 vypracovaný dňa 07.08.2020 súdnym znalcom Ing. Ľubomírom Rajnohom, E. M. Šoltésovej č. 40, 953 01 Zlaté Moravce zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 370000 Stavebníctvo, odvetviach 370100 pozemné stavby, 370901 odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 912898 a ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku všeobecnej podstaty vo výške 19.900,00 EUR.

Návrh uznesenia veriteľského výboru:

Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu, Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, Slovenská republika, IČO: 36 297 526 spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23,  974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240, príslušná kancelária Pluhová 2, 831 03 Bratislava, záväzný pokyn na speňaženie súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu evidovaných správcom v súpise majetku konkurznej podstaty pod por. č. 107 a 108

 1. [P.č. 107], Pozemok, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 324; obec: Motešice; štát: SR; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 455; parcelné číslo: 209/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Súpisová hodnota: 3.226,45 EUR;
 2. [P.č. 108], Stavba, Popis stavby: bytový dom [rodinný dom]; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Dolné Motešice; číslo LV: 455; súpisné číslo: 305; parcelné číslo: 209/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR;

čím dopĺňa záväzný pokyn veriteľského výboru zo dňa 07.04.2010 a 25.11.2010, tak, že

 1. najnižšie podanie pre I. kolo dražby bude vo výške 19.900,00 EUR;
 2. dražobná zábezpeka pre I. kolo dražby bude vo výške 5.970,00 EUR;
 3. minimálne prihodenie pre I. kolo dražby bude vo výške 500,00 EUR;
 4. licitátor dražobníka, v prípade ak v I. kole dražby nebude urobené ani najnižšie podanie vo výške 19.990,00 EUR, bude oprávnený znížiť najnižšie podanie postupným znižovaním po 5% z ceny určenej Znaleckým posudkom až na 70% hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 120/2020;
 5. v prípade, ak by nebol predmet speňaženia speňažený v I. kole dražby organizovanej dražobníkom, správca do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku I. kola dražby uzavrie s dražobníkom zmluvu o vykonaní opakovanej dražby podľa ust. § 22 ods. 1 ZoDD s nasledovnými podmienkami, tak že
 1. najnižšie podanie pre II. kolo dražby bude určené vo výške 15.920,00 EUR;
 2. dražobná zábezpeka bude určená vo výške 4.776,00 EUR;
 3. minimálne prihodenie bude stanovené vo výške 300,00 EUR;
 4. ak nebude v II. kole dražby urobené ani najnižšie podanie vo výške 15.920,00 EUR, licitátor dražobníka bude oprávnený znížiť najnižšie podanie na 50% hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 120/2020 postupným znižovaním po 5% z hodnoty predmetu dražby;
 1. v prípade, ak by nebol predmet speňaženia speňažený ani v II. kole dražby organizovanej dražobníkom, Správca požiada Veriteľský výbor o uloženie nového záväzného pokynu alebo o udelenie súhlasu s vylúčením tohto majetku zo súpisu všeobecnej podstaty.

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

ZA: 5 hlasov

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystrica

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 07.09.2020

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru : 

-----------------------------------

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

814 99  Bratislava

IČO: 35 776 005

zastúpená Ing. Jana Šírová