Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/3/2020

LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"

 • Úpadca LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"
  IČO: 46165444
  Jesenského 1115
  960 01  Zvolen
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 189 z roku 2020 dňa 1.10.2020
 • Spisová značka - súd 2K/3/2020
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/3/2020 S1680
Text

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania na speňaženie majetku

I. Predmet ponukového konania

Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj len „ponukové konanie“) je speňaženie majetku úpadcu LOKWOODs.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 444, zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zverejnenom pod č. K042809 v Obchodnom vestníku č. 103/2020 zo dňa 01.06.2020 nasledovne :

P. č.

Typ súpisovej zložky

Výrobné číslo

Evidenčné

číslo

Adresa miesta, kde sa HV nachádza

Súpisová hodnota v EUR

1.

HV – PETERSON 4700

drvič drevnej hmoty

VIN: XL911135470203058

ZV739YE

Môťovská cesta 276, Zvolen

85000,00

2.

HV – JCB Kĺbový nakladač

VIN: JCB43702KG2408165

ZVZ139

Môťovská cesta 276, Zvolen

82000,00

3.

HV – MRCEDENS BENZ AROCS

VIN: WDB96402010128223

ZV111DK

Môťovská cesta 276, Zvolen

170000,00

4.

HV – MORBARK MODEL 30

VIN: XL900204070203054

ZV377YH

Břeclav, ČR

265000,00

 

II.  Všeobecné podmienky ponukového konania :

1. Záujemca predloží svoju ponuku písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie stroje LOKWOOD – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 14 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk uplynie o 16:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.   

2. V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť vratnú finančnú zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 15.000 € za každú jednu hnuteľnú vec o ktorú prejaví záujem. Zábezpeku  musí zložiť na účet správcu číslo (IBAN): SK40 8330 0000 0027 0080 8106, a zároveň musí prijať, podpísať a splniť Osobitné podmienky ponukového konania (ponuky), ako aj prijať a podpísať Dohodu o zmluvnej pokute v spojení so zloženou finančnou zábezpekou.   

3. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.

4. Správca oznámi jednotlivým záujemcom výsledok vyhodnotenia ponúk v lehote 14 kalendárnych dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk.           

5. Osobitné podmienky ponukového konania neuvedené v tomto oznámení, si musí každý účastník ponukového konania vyžiadať od správcu prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com, alebo telefonicky na čísle  +421 905 883 662.

6.  Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.

7. Právnu a technickú  dokumentáciu k predmetu ponukového konania si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na čísle +421 911 802 199, prípade elektronicky prostredníctvom e-mailu: predaj.jakubco@gmail.com a rovnakým spôsobom môžu záujemcovia požiadať aj o vykonanie obhliadky predmetu ponukového konania. 

V Banskej Bystrici dňa 29.09.2020

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca