Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2020 dňa 23.11.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, Obchodnom vestníku č. 41/2020 zo dňa 28.02.2020 (K019051) a v Obchodnom vestníku č. 50/2020 zo dňa 12.03.2020 (K022914) v spojení s aktualizáciu zverejnenou v Obchodnom vestníku č. 195/2020 zo dňa 09.10.2020 (K074017), a to:

Číslo položky

Popis

Počet ks

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Rok výroby

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota v EUR

17322

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30145

2

2011

používaný

5 880,00 EUR

17328

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF25

1

8FGF25; 30047

10

2011

používaný

7 560,00 EUR

17323

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30146

13

2011

používaný

5 880,00 EUR

17324

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30133

14

2011

používaný

5 880,00 EUR

17325

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30143

5

2011

používaný

5 880,00 EUR

17326

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30131

6

2011

používaný

5 880,00 EUR

17327

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30138

8

2011

používaný

5 880,00 EUR

17330

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30144

9

2011

používaný

5 880,00 EUR

17333

Vysokozdvižný vozík zn. BALKANCAR, model DV 1661.28.10

1

90125311

7

1990

nefunkčný

350,00 EUR

17344

Vysokozdvižný vozík zn. LINDE, model E14

1

32407119314/1990

4

1996

používaný

1 000,00 EUR

17347

Vysokozdvižný vozík zn. JUNGHEINRICH, model EFG-DH12

1

89.90.27.58

3

1997

používaný

2 050,00 EUR

17350

Vysokozdvižný vozík zn. LINDE, model E12-01

1

H2X386W06858

1

2008

používaný

3 600,00 EUR

17329

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF25

1

8FGF25; 30043

15

2011

používaný

6 840,00 EUR

17348

Vysokozdvižný vozík zn. JUNGHEINRICH

1

-

12?

-

nefunkčný

100,00 EUR

7241

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

8

-

nefunkčný

(chýba nabíjačka)

100,00 EUR

17349

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. JUNGHEIRICH  ELE 16

1

-

5

2009

nefunkčný

(chýba nabíjačka)

200,00 EUR

7242

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

7

-

nefunkčný

(chýba nabíjačka)

100,00 EUR

7243

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

7

-

nefunkčný

(chýba nabíjačka)

100,00 EUR

17351

Ručný vysokozdvižný elektrický vozík zn. STEINBOCK

1

-

2

2006

používaný

600,00 EUR

17320

Ručný vysokozdvižný elektrický vozík zn. BT STAXIO SWE 140

1

6249975

1

2016

používaný

4 200,00 EUR

7244

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. BT LEVIO

1

-

47

-

používaný

350,00 EUR

7245

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. BT LEVIO

1

-

49

-

používaný

350,00 EUR

7246

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. LWE200

1

-

6

-

nefunkčný

(chýba nabíjačka)

350,00 EUR

7247

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

48

-

používaný

350,00 EUR

7248

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

 

-

používaný

100,00 EUR

7249

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

 

-

používaný

100,00 EUR

(ďalej len „Hnuteľné veci“). 

Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešní záujemcovia sú povinní v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia Hnuteľných vecí), správca poskytne e-mailom na základe dopytu zaslaného na: david.hasara@lawservice.sk

Obhliadka Hnuteľných vecí sa uskutoční v nasledovných termínoch:

 • dňa 25.11.2020 od 09:00 do 10:00;
 • dňa 02.12.2020 od 09:00 do 10:00.

Záujemcovia o obhliadku sú povinní sa nahlásiť vopred e-mailom na david.hasara@lawservice.sk, pričom celkový počet osôb v rámci jednej obhliadky je limitovaný. Správca všetkým potencionálnym záujemcom o súbor Hnuteľných vecí oznamuje, že počas obhliadky Hnuteľných vecí sú povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:

 • pri vstupe do priestorov, v ktorých sa uskutoční obhliadka Hnuteľných vecí, je účastník obhliadky povinný si vydezinfikovať ruky za použitia dávkovača na alkoholovú dezinfekciu rúk, resp. za použitia iného adekvátneho spôsobu dezinfekcie rúk, ktorý zabezpečí správca;
 • počas obhliadky Hnuteľných vecí je účastník obhliadky povinný používať prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), a to za použitia napríklad rúška, šálu, šatky alebo iného prostriedku, ktorý bráni šíreniu kvapôčiek;
 • počas obhliadky Hnuteľných vecí je nutné dodržiavať odstup od inej osoby zúčastnenej na obhliadke Hnuteľných vecí minimálne v rozsahu 2 metrov; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov;
 • správca upozorňuje, že účasť na obhliadke umožní len osobám, ktoré budú vybavené prostriedkami na prekrytie horných dýchacích ciest (ústa a nosa), napríklad rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý zabráni šíreniu kvapôčiek. 

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ POTRAVINY KAČKA, A.S. „V KONKURZE“ - PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ". Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na súbor Hnuteľných vecí predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkou ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť len súbor Hnuteľných vecí ako celok.

Podmienkou predaja Hnuteľných vecí je ponúknutie kúpnej ceny vo výške minimálne 80 % zo súpisovej hodnoty Hnuteľných vecí ako celku s tým, že ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude akceptovať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť.

Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK07 0900 0000 0000 5932 6435, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške minimálne 25 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľné veci. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
 2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
 1. označenie Hnuteľných vecí,
 1. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):

„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“

Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

 1. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR osobitne s rozčlenením na kúpnu cenu s DPH a bez DPH, nakoľko úpadca je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 1. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
 1. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
 1. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 1. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
 1. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
 1. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk (najneskôr v lehote troch pracovných dní) v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor, pričom v prípade, že záujemca predloží ponuku len na časť Hnuteľných vecí, správca nebude na takúto ponuku prihliadať. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za Hnuteľné veci ako súbor. Správca ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku ako víťaznú súčasne odsúhlasí aj príslušný orgán. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od odsúhlasenia najvyššej ponuky zo strany príslušného orgánu.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

LawService Recovery, k.s., správca