Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2020 dňa 24.11.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznámenie správcu o zapísaní prihlásených pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 05.11.2020 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

MODERN-EXPO S.A.

9462261320

Ludwika Spiessa

3

Lublin

20-270

Poľsko

10 103,83 EUR

MODERN-EXPO S.A.

9462261320

Ludwika Spiessa

3

Lublin

20-270

Poľsko

14 551,91 EUR

MODERN-EXPO S.A.

9462261320

Ludwika Spiessa

3

Lublin

20-270

Poľsko

15 259,73 EUR

MODERN-EXPO S.A.

9462261320

Ludwika Spiessa

3

Lublin

20-270

Poľsko

9 630,85 EUR

LawService Recovery, k.s., správca