Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2020

DIAMON, s.r.o.

 • Úpadca DIAMON, s.r.o.
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  058 01  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2020 dňa 25.11.2020
 • Spisová značka - súd 2R/1/2020
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2020 S1209
Text

Správca JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Kancelária: Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad značka správcu S1209

 

 

 

2R/1/2020

                                                  Značka spisu správcu: 

 

 

 

ZÁPISNICA Z KONANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU

 

DIAMON, s. r. o., IČO: 36 478 628,

Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad

 

 

uskutočnená dňa 20.11.2020 o 14:05 hod v Inštitúte systémov EF UMB, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad, Poslucháreň 2U1

 

predseda schôdze: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

zapisovateľ: Ing. Adriána Bendíková

 

 

Program schôdze:                  

 1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
 3. Záver

 

 

Prítomní veritelia: 3

 

 

 

 

 

 

Opis priebehu schôdze veriteľov podľa jednotlivých bodov programu:

 

 

K bodu 1 Otvorenie schôdze veriteľského výboru:

 

Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľského výboru. Skonštatoval prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru, ktorí boli zvolení na schôdzi veriteľov.

 

K bodu 2 Voľba predsedu veriteľského výboru

 

Hlasovanie 1:

 

Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.  

 

Hlasovanie:

 

Za: 3

Proti:0

Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie: Predsedom veriteľského výboru bola zvolená spoločnosť ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA    

 

 

Dlžník navrhol členom veriteľského výboru predlženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní.

 

Hlasovanie:

 

Za: 3

Proti:0

Zdržali sa: 0

 

Účastníci si zhodli na potrebe predkladania potrebných dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty a taktiež uprednostňujú hlasovanie per rollam z pandemických dôvodov.

 

 

Hlasovanie:

 

Za: 3

Proti:0

Zdržali sa: 0

 

 

K bodu 3 Záver schôdze:

 

Predseda schôdze ukončil schôdzu veriteľov o 14:15 hod.

 

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Poprade dňa:  20.11.2020

 

Meno a priezvisko osoby, ktorá je predsedom schôdze:  JUDr. Jozef Beňo, PhD.

 

 

 

Podpis osoby,                                                                                    Odtlačok pečiatky správcu:

ktorá zápisnicu vyhotovila:

 

 

 

 

Predseda veriteľského výboru:

ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

 

 

Prezenčná listina

 

zo dňa 20.11.2020

 

 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU

 

DIAMON, s. r. o.

IČO: 36 478 628,

Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad

 

ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA    

 

JOMAFIN PLUS, s.r.o.

 

Jolana Šemráková