Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2021 dňa 12.1.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznámenie správcu o zapísaní prihlásenej pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 05.01.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

20 262,58 EUR

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

11 686,47 EUR

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

6 420,99 EUR

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

6 420,99 EUR

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

13 648,15 EUR

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

10 748,38 EUR

Pivovary Lobkowicz SK, s.r.o.

50 732 650

Štúrova

11

Bratislava

811 02

Slovenská republika

12 993,38 EUR

LawService Recovery, k.s., správca