Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik
  IČO: 00009199
  - -
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2021 dňa 14.1.2021
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S1138
Text

Aktualizácia súpisovej zložky majetku Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

Správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, IČO: 00 009 199, týmto v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty podľa nasledovného.

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 80:

Byt č. 2, na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome – Jiráskova ul. v Trnave, vchod č. 20, označenom súp. č. 6042, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 6985, vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, postavenom na parc. č. 8399/143, parcela registra C, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 228 m2 , katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č. 12015 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2313/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota majetku: 490,54 Eur