Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18 / 0
  82105  Bratislava
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 11 z roku 2021 dňa 19.1.2021
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S 1659
Text

Uznesením Okresného súdu Bratislava I., spis. zn. 3K/1/2014 zo dňa 14.04.2014 bol vyhlásený konkurz na úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 68357/B (ďalej len "Úpadca") a za správcu bol ustanovený JUDr. Dušan Repák, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava (ďalej len „predchádzajúci správca“). Uznesením konkurzného súdu zo dňa 11.11.2016 v spojení s uznesením zo dňa 01.12.2016 bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený  správca JUDr. Martin Aksamit, značka správcu S 1659, so sídlom kancelárie Michalská č. 14, 811 01 Bratislava.

Schôdza konkurzných veriteľov uskutočnená dňa 28.07.2014 v súlade s § 35 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len "ZKR") zvolila Veriteľský výbor v zložení konkurzných veriteľov TRASPOSERVIZI S.r.l., so sídlom Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika, CONSORZIOITALIA, so sídlom Via Innsbruck 23, IČO 1 698 336, 38121 Trento, Talianska republika a Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, ktorý na svojej schôdzi toho istého dňa zvolil za predsedu Veriteľského výboru spoločnosť TRASPOSERVIZI S.r.l., , so Via Oglio 9, Rím, Talianska republika.

NÁVRH DOPLNENIA KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU

I - Všeobecná časť rozvrhu

Uznesením veriteľského výboru zo dňa 26.06.2020 schválil veriteľský výbor konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu ktorý správca do dňa 14.09.2020 aj vykonal, t.j. poukázal všetky peňažné čiastky určené konkurzným veriteľom a na pohľadávky proti podstate podľa schváleného rozvrhu. V rámci nasledujúceho konkurzného konania však správca zistil, že pohľadávka proti podstate označená ako zložený preddavok na vyhlásenie konkurzu, ktorý mal byť zložený Daňovým úradom Bratislava a ktorý bol ako pohľadávka proti podstate vedený predchádzajúcim správcom konkurznej podstaty, nebol zložený a preto je potrebné dodatočne schváliť rozvrhnutie predmetnej čiastky medzi konkurzných veriteľov.   

V súlade s § 96 odsek 5 a § 98 odsek 1 ZKR predkladám Veriteľskému výboru návrh na doplnenie konečného rozvrhu z výťažku predstavujúceho sumu 1.659,70-EUR ako zostatku na účte Úpadcu v banke Všeobecná úverová banka, so sídlom Mlynské nivy č. 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 341/B, č. účtu: IBAN: SK 15 0200 0000 0028 0674 3953.

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.11.2020 a lehota na podanie námietok uplynula bez toho, aby bola podaná námietka proti zoznamu pohľadávok proti podstate podľa § 96 odsek 3 ZKR.

Vo všeobecnej konkurznej podstate úpadcu sa nachádza iba vyššie uvedený zostatok na bankovom účte Úpadcu.

II - Rozvrhová časť

 

a) Rozvrhovaná podstata

Do čiastkového rozvrhu bol zaradený zostatok na účte úpadcu v banke vo výške 1.659,70-EUR.

b) Pohľadávky proti podstate

Všetky boli uspokojené prvým konečným rozvrhom schváleným veriteľským výborom 26.06.2020

c) Výťažok na uspokojenie veriteľov

Výsledná suma určená na uspokojenie veriteľov je vo výške 1.659,70 EUR

Celková výška zistených pohľadávok = 332.869,72 EUR

Pomer uspokojenia = 0,0049860348

Rekapitulácia:

Celková suma výťažku: 1.659,70,-EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate: 0 EUR

Celková suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1.659,70 EUR

Celková suma na výplatu veriteľom podľa doplneného konečného rozvrhu: 1.659,70 EUR

Veriteľ

Zistená suma pohľadávky

Pomer uspokojenia

Uspokojenie veriteľa po zaokrúhlení

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, SR

463,98 €

0,004986035

2,32 €

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, SR

744,23 €

0,004986035

3,72 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,004986035

274,52 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,004986035

274,52 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,004986035

274,52 €

Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika

55 057,60 €

0,004986035

274,52 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

9 726,69 €

0,004986035

48,50 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

98,55 €

0,004986035

0,50 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

16 184,97 €

0,004986035

80,70 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

121,39 €

0,004986035

0,61 €

CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika

293,36 €

0,004986035

1,47 €

Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava, IČO: 00166367

600,00 €

0,004986035

3,00 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

8 339,50 €

0,004986035

41,59 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

680,00 €

0,004986035

3,40 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

163,68 €

0,004986035

0,82 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

5 448,67 €

0,004986035

27,17 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

10 687,32 €

0,004986035

53,29 €

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR

2 380,09 €

0,004986035

11,87 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

915,73 €

0,004986035

4,57 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

480,06 €

0,004986035

2,40 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

978,98 €

0,004986035

4,89 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

4 370,78 €

0,004986035

21,80 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

3 658,72 €

0,004986035

18,25 €

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR

2 474,07 €

0,004986035

12,34 €

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR

537,37 €

0,004986035

2,68 €

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR

74,00 €

0,004986035

0,37 €

Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR

6,00 €

0,004986035

0,03 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

9 606,09 €

0,004986035

47,90 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

10 641,87 €

0,004986035

53,07 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

4 294,36 €

0,004986035

21,42 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

6 100,84 €

0,004986035

30,42 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

769,57 €

0,004986035

3,84 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

3 539,15 €

0,004986035

17,65 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

1 730,94 €

0,004986035

8,64 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

152,82 €

0,004986035

0,77 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

802,15 €

0,004986035

4,00 €

TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika

1 210,14 €

0,004986035

6,04 €

Union zdravotná poisťovňa ,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, SR, IČO: 36284831

17,44 €

0,004986035

0,09 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

1 725,88 €

0,004986035

8,61 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

1 778,68 €

0,004986035

8,87 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

406,16 €

0,004986035

2,03 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR, IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35776005

435,09 €

0,004986035

2,17 €

Spolu

332 869,72 €

 

 

1 659,89 €

Týmto žiadam Veriteľský výbor o schválenie vyššie uvedeného doplneného konečného rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 13. januára 2021

Príloha:

 1. Evidencia pohľadávok proti podstate
 2. Súpis majetku
 3. Konečný rozvrh z 18.06.2020