Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/76/2009

VOKAS spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca VOKAS spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 35798106
  Mierová 54 / 0
  90044  Tomášov
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 13 z roku 2021 dňa 21.1.2021
 • Spisová značka - súd 3K/76/2009
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/76/2009 S1211
Text

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.3.2010, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku 58B/2010 zo dňa 25.03.2010, súd vyhlásil na majetok úpadcu VOKAS spol. s r.o., so sídlom Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106 konkurz a Mgr. Janu Lenkovú ustanovil za správcu konkurznej podstaty úpadcu.

Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky jedenásti (11) veritelia, všetci veritelia nezabezpečených pohľadávok. Celková suma prihlásených pohľadávok je vo výške 132.449,59 € a celková suma zistených pohľadávok je vo výške 132.449,59 €. Na pohľadávky veriteľa Slovenská kancelária poisťovateľov a veriteľa JUDr. Ing. Štefan Hrebík sa z dôvodu nepriloženia súhrnného prehľadu neprihliada. 

V predmetnej konkurznej veci Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 21.06.2010 uznal konkurz na majetok úpadcu za malý.

Schôdza veriteľov sa v predmetnej konkurznej veci konala dňa 09.06.2010 o 10.00 hod., na ktorej došlo k voľbe zástupcu veriteľov, pričom za zástupcu veriteľov bol zvolený Daňový úrad Senec. 

Pohľadávky ďalej označených veriteľov boli v priebehu konkurzného konania na majetok úpadcu postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.,  pričom sa jednalo o pohľadávky nasledovných veriteľov:

 1. Daňový úrad Senec s pohľadávkou vo výške 58.337,01 Eur s účinnosťou od 05.04.2011 (PP uznesenie o postúpení pohľadávok),
 2. Sociálna poisťovňa s pohľadávkou vo výške 40.246,39 Eur s účinnosťou od 03.04.2012 (PP uznesenie o postúpení pohľadávok),
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s pohľadávkou vo výške 16.927,18 Eur s účinnosťou od 01.10.2013 (PP uznesenie o postúpení pohľadávok),
 4. Úrad nad dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou s pohľadávkou vo výške 76,34 Eur s účinnosťou od 25.09.2018 (PP uznesenie o postúpení pohľadávok).

S poukazom na postúpenie pohľadávok veriteľa Daňový úrad Senec na Slovenskú konsolidačnú, a.s. prešla na Slovenskú konsolidačnú, a.s. pôsobnosť zástupcu veriteľov v malom konkurze

Do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu boli správcom zahrnuté nasledovné majetkové položky, a to zverejnením v obchodnom vestníku č.82B/2010 zo dňa 30.04.2010:

 • peňažná pohľadávka voči ATLASTRANS, s.r.o. , so sídlom Masníkovo 15, Lehnice, PSČ: 930 37, IČO: 36 242 004 vo výške 3.352,18 EUR za vykonanú prepravu a špedičné služby, ktorá bola následne súdne vymáhaná a priznaná platobným rozkazom Okresného súdu Trnava č.k.10 Rob/39/2010 zo dňa 24.09.2010, právoplatný od 14.09.2010,
 • peňažná pohľadávka voči ETERBA, s.r.o. , so sídlom Hlavná 1111/2, Svodín,  PSČ: 943 54, IČO: 35 950 960 spolu vo výške 2242,40 EUR ktorá bola následne súdne vymáhaná a priznaná platobným rozkazom Okresného súdu v Nitre č.k.27 Rob/405/2010 zo dňa 06.08.2010, právoplatný od 21.10.2010
 • súbor hnuteľných vecí – (2 ks počítač s tlačiarňou, rok výroby 2005), 1 ks á 30,-EUR, tj. spolu 60,-Eur,

Všetky vyššie uvedené súpisové položky boli zo súpisu vylúčené so súhlasom zástupcu veriteľov z dôvodu ich nevymožiteľnosti, resp. nefunkčnosti.

V predmetnej konkurznej veci bolo správcom vedené súdne konanie na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn. 3Cbi/20/2011 voči štatutárom spoločnosti úpadcu: 1) Ružena Kaszová, 2) Michal Kasz a 3) Jozef Vojtek konanie o náhradu škody pôvodne vo výške 97.519,-Eur, pričom správca žiadal, aby na náhradu škody boli štatutári úpadcu zaviazaní spoločne a nerozdielne.  V priebehu konania došlo k čiastočnému späťvzatiu žaloby, v dôsledku čoho ostala žalovaná len suma vo výške 42.496,95 Eur. Okresný súd Bratislava I v predmetnej veci vydal dňa 19.10.2017 rozsudok, ktorým zaviazal žalovaných – štatutárov úpadcu 1) až 3) zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcovi do konkurznej podstaty  sumu vo výške 42.496,95 € titulom náhrady škody (ďalej len „Rozsudok“).  Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 27. 12. 2017 a vykonateľnosť dňa 31. 12. 2017. Správca po vydaní Rozsudku zabezpečil zverejnenie súpisu majetku v OV číslo 184/2018 zo dňa 24.09.2018.

Keďže žalovaní 1) až 3) dobrovoľne nesplnili povinnosť im vyplývajúcu z Rozsudku a dlžnú sumu neuhradili, správca  bol nútený vymáhať dlžnú sumu priznanú Rozsudkom prostredníctvom súdneho exekútora JUDr. Antona Buryho, so sídlom exekútorského úradu Jelenia 26, Bratislava v exekučnom konaní vedenom pod 9 EX 177 / 2018, ktorému sa podarilo dlžnú sumu vymôcť v celom rozsahu.

Správca po úspešnom vymožení sumy vo výške 42.496,95 Eur od žalovaných prostredníctvom súdneho exekútora, zabezpečil zverejnenie zmeny súpisu uvedenej súpisovej položky všeobecnej podstaty, a to v obchodnom vestníku č.94/2019 zo dňa 17.05.2019.

Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) zverejnil v obchodnom vestníku č. 244/2020 zo dňa 18.12.2020 pod K090917 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamil svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zákonnej 30 dňovej lehote od zverejnenia predmetrného oznamu, tj. do 18.01.2021 nebola spríávcovi doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate v zmysle § 96 ods.3 a ods. 4 ZKR.  

Rozvrhová časť

Správca súpisové položky majetku č.1 a č. 3 vylúčil zo súpisu, následne pohľadávku vo výške 42.496,95 vymoženú v súdnom a následne exekučnom konaní zaradil do majetku ako súpisovú položku číslo 1., pričom celková suma výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu potom predstavuje sumu 42.496,95 €.

 

VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY

 

nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu

989,82 EUR

príjem zo speňaženia konkurznej podstaty úpadcu – pohľadávka z účtu

42.496,95 EUR

Celková suma výťažku zo speňaženia

43.486,77 EUR

 

 

POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

 

paušálna odmena správcu do prvej schôdze veriteľov (uznesenie  č. 2K/1/2014-13 z 30. 09. 2014)

4.647,15 EUR

odmena správcu z výťažku (§ 17 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. – krátená o 20 %)

2.539,78 EUR

súdny poplatok podľa sadzobníka zákona č. 71/1992 Zb. (položka 5c) – 0,2 % z výťažku

84,99 EUR

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. uplatnená pomerne za obdobie od 04/2017- 12/2020

4.500,00 EUR  

hotové výdavky správcu (poštovné a notárskej poplatky, odmena za úschova písomností, úhrada za spracovanie účtovníctva a podanie účtovných závierok, alikvotná časť poplatkov za vedenie účtu v banke)

9.654,80 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate

21.426,72 EUR

 

 

VÝPOČET SUMY URČENEJ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

 

celková suma výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty  

43.486,77 EUR

celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate 

21.426,72 EUR

Celková suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

22.060,05 EUR

NÁVRH ROZVRHU

Správca týmto v súlade § 96 ods. 4 v spojení s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladá zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ako príslušnému orgánu návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov na jeho schválenie,  tj. na schválenie rozdelenia sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených pohľadávok nasledovne:  

 

 

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

 

Por. č.

pohľ.

Veriteľ

Prihlásená

suma

pohľadávky

EUR

Zistená

suma

pohľadávky

EUR

Uspokojenie

EUR

(percentuálny podiel

zistených pohľ.)

Veriteľ

spolu

EUR

1.

Slovenská konsolidačná, a.s.

115.586,92

115.586,92

87,27 %

19.251,50

2.

Slovenský rozhlas

83,65

83,65

0,06 %

13,93

3.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

320,89

320,89

0,24 %

53,45

4.

Union poisťovňa, a.s.

792,89

792,89

0,60 %

132,06

5.

VB leasing, a.s.

12.229,53

12.229,53

9,23 %

2.036,88

6.

Dôvera poisťovňa, a.s.

3.435,71

3.435,71

2,59 %

572,23

 

CELKOVO:

 

 

132.449,59

 

132.449,59

 

100 %

 

22.060,05 EUR

Správca vyzýva zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ako príslušný orgán na  s c h v á l e n i e konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a určuje zástupcovi veriteľov na schválenie konečného rozvrhu lehotu 15 dní, ktorá lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto konečného rozvrhu  výťažku v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, 18.01.2021

 

Správca:                              

 

__________________________

    Mgr. Jana Lenková