Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2021 dňa 25.1.2021
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Dlžník: Žrebčín Motešice, a.s.

Sídlo: 913 26 Motešice

IČO: 36 297 526

Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,Bratislava

Dátum konania: 20.01.2021

Prítomní:

 1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 12.01.2021 v zastúpení Ing. Denisa Vargová – člen predstavenstva a Mgr. Zuzana Obertová – prokurista  (v zmysle prílohy)
 2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 13.01.2021 v zastúpení Ing. Denisa Vargová – člen predstavenstva a Mgr. Zuzana Obertová – prokurista  (v zmysle prílohy)
 3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 18.01.2021 (v zmysle prílohy)
 4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  na základe Splnomocnenia zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 18.01.2021 (v zmysle prílohy)
 5. Člen VV: JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 657 723 – písomné hlasovanie v stanovenej lehote na hlasovanie, t.j. do 18.01.2021 nedoručené

Program:

 1. Otvorenie
 2. Hlasovanie o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní štyria členovia VV.

K bodu 2):

V OV č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020 správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej KP úpadcu pre nezabezpečených veriteľov.

Nakoľko v konkurze vedenom na majetok úpadcu došlo k speňaženiu všetkého majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, v konkurze vedenom pod sp. zn. 28K/8/2009 nie sú vedené žiadne súdne spory o určenie popretých pohľadávok a súčasne nie sú vedené iné súdne konania, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca zostavil konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

Predmetný návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej KP úpadcu pre nezabezpečených veriteľov správca doručil SK, a.s., ako predsedovi veriteľského výboru, e-mailom dňa 22.12.2020 a elektronicky 21.12.2020.

Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR určil veriteľskému výboru 25 dňovú lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej KP úpadcu pre nezabezpečených veriteľov, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu zo speňaženia majetku všeobecnej KP úpadcu v Obchodnom vestníku.

Návrh uznesenia veriteľského výboru: „Veriteľský výbor v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, Slovenská republika, IČO: 36 297 526, ktoré je vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.: 28K/8/2009, schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 249/2020 zo dňa 29.12.2020.“

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

ZA: 4 hlasy

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 1 hlas

JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystrica

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali štyria členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 20.01.2021

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru:

-----------------------------------

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

814 99  Bratislava

IČO: 35 776 005