Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 19 z roku 2021 dňa 29.1.2021
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Podľa § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak.“

Podľa ust. § 50 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „Vyhláška“): „Návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku (§ 101 ods. 1 zákona), obsahuje celkovú sumu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu a celkovú sumu pohľadávok proti podstate; všeobecnú časť ani rozvrhovú časť neobsahuje.“

Správca v súlade s ust. § 101 ods. 2 veta posledná v spojení s ust. § 98 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zostavený dňa 18.12.2020:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu [hrubý výťažok]: 40.763,31 EUR;

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate 20.641,23 EUR;

Suma pripadajúca na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 20.122,08 EUR.