Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 48 z roku 2021 dňa 11.3.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 26.02.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

IČO

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

RealCo s.r.o. „v konkurze“

Dukelských hrdinov

2

Lučenec

984 01

51 926 458

Slovenská republika

50 247,61 EUR

RealCo s.r.o. „v konkurze“

Dukelských hrdinov

2

Lučenec

984 01

51 926 458

Slovenská republika

71 855,64 EUR

RealCo s.r.o. „v konkurze“

Dukelských hrdinov

2

Lučenec

984 01

51 926 458

Slovenská republika

86 096,88 EUR

RealCo s.r.o. „v konkurze“

Dukelských hrdinov

2

Lučenec

984 01

51 926 458

Slovenská republika

3 106,60 EUR

RealCo s.r.o. „v konkurze“

Dukelských hrdinov

2

Lučenec

984 01

51 926 458

Slovenská republika

26 780,71 EUR

RealCo s.r.o. „v konkurze“

Dukelských hrdinov

2

Lučenec

984 01

51 926 458

Slovenská republika

21 000,00 EUR

LawService Recovery, k.s., správca