Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2020

DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii

 • Úpadca DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  058 01  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 55 z roku 2021 dňa 22.3.2021
 • Spisová značka - súd 2R/1/2020
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2020 S1209
Text

ZÁPISNICA

zo schôdze veriteľského výboru dlžníka

 

DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii

 

so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad PSČ 058 01, identifikačné číslo 36 478 628, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov v oddiele Sro, vložka č. 13390/P (ďalej ako „dlžník“),

 

konaného dňa 16. marca 2021 o 14:00 hod. formou „per rollam“.

 

 

Schôdzu otvoril o 14.00 hod. predseda veriteľského výboru – spoločnosť ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000374678, so sídlom Katowice, ul. Opolska 22, PSČ 40-084, Poľská republika, identifikačné číslo (REGON) 080287781, daňové identifikačné číslo (NIP) PL 4970063144 (ďalej ako „predseda veriteľského výboru“), ktorý konštatoval, že na schôdzi sú prítomní členovia veriteľského výboru:

 

ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA (údaje hore)

 

JOMAFIN PLUS, s.r.o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka č. 47313/V, identifikačné číslo 52 661 393 so sídlom Kremnická 36, Košice - mestská časť Západ 040 11

 

Jolana Šemráková, podnikateľka zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra 802-2541, identifikačné číslo 10 690 913, miesto podnikania Oblá 11, 040 01 Košice-Kavečany.

 

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:

 

1. Otvorenie zasadnutia

 

Predseda veriteľského výboru otvoril 3. zasadnutie veriteľského výboru oznámením jeho programu:

 

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Oboznámenie s návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka

3. Rozhodovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

 

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že členovia veriteľského výboru boli oboznámení s termínom, časom a programom zasadnutia veriteľského výboru.

 

Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie ku skutočnosti, prečo došlo k zvolaniu zasadnutia veriteľského výboru:

 

Podľa ustanovenia § 143 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), návrh reštrukturalizačného plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku.

 

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že na 1. zasadnutí veriteľského výboru dňa 20. novembra 2020 na návrh dlžníka veriteľský výbor súhlasil s predlžením lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Veriteľský výbor aj vyslovil súhlas s tým, aby boli predkladané potrebné dokumenty prostredníctvom elektronickej pošty s tým, že členova veriteľského výboru taktiež uprednostňujú hlasovanie per rollam z pandemických dôvodov.

 

Dňa 5. februára 2021 došlo k predloženiu návrhu reštrukturalizačného plánu predsedovi veriteľského výboru. Po potvrdení doručenia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka ostatným členom veriteľského výboru predseda veriteľského výboru v zákonnej lehote zvolal toto zasadnutie veriteľského výboru.

 

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že na 2. zasadnutí veriteľského výboru dňa 22. februára 2021 veriteľský výbor predkladateľovi návrhu reštrukturalizačného plánu vrátil návrh reštrukturalizačného plánu na jeho prepracovanie a určil na to lehotu 15 dní s tým, že o schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného reštrukturalizačného plánu.

 

Dňa 8. marca 2021 došlo k predloženiu prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu predsedovi veriteľského výboru. Po potvrdení doručenia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka ostatným členom veriteľského výboru predseda veriteľského výboru v zákonnej lehote zvolal toto 3. zasadnutie veriteľského výboru.

 

Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie o uznášaniaschopnosti zasadnutia veriteľského výboru:

 

Podľa ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR, veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

 

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru.

 

S ohľadom na hore uvedené predseda veriteľského výboru predložil návrh, aby bol schválený predložený program 2. zasadnutia veriteľského výboru. O tomto návrhu veriteľský výbor hlasoval takto.

 

Hlasovanie:               Za: 3               Proti: 0            Zdržali sa: 0

 

Nakoľko bol vyčerpaný 1. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil, že týmto sa prechádza k bodu číslo 2 programu tohto zasadnutia.

 

 

2. Oboznámenie s návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka

 

Členovia veriteľského výboru konštatujú, že sa oboznámili s obsahom predkladaného návrhu

reštrukturalizačného plánu a jeho prílohami. Na otázky členov veriteľského výboru odpovedal predkladateľ návrhu reštrukturalizačného plánu.

 

Nakoľko bol vyčerpaný 2. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil, že týmto sa prechádza k bodu číslo 3 programu tohto zasadnutia veriteľského výboru.

 

 

3. Rozhodovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

 

Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie o zákonnej úprave schválenia plánu veriteľským výborom:

 

Podľa ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu.

 

Predseda veriteľského výboru predkladá návrh, aby veriteľský výbor schválil návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 7. marca 2021 a požiadal správcu o bezodkladné zvolanie schvaľovacej schôdze.

 

Na to dal predseda veriteľského výboru o tomto návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:               Za: 3               Proti: 0            Zdržali sa: 0

 

Na to bolo vyhlásené uznesenie č. 1:

 

Veriteľský výbor schvaľuje návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad PSČ 058 01, identifikačné číslo 36 478 628, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov v oddiele Sro, vložka č. 13390/P a žiada správcu: o bezodkladné zvolanie schvaľovacej schôdze v reštrukturalizácii vedenej pred Okresným súdom Prešov pod č. k. 2R/1/2020.

 

Z dôvodu, že bol program 3. zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené.

 

O priebehu schôdze bola spísaná zápisnica, ktorá bola zúčastneným prečítaná a v celom rozsahu zúčastnenými schválená.

 

 

Predseda schôdze veriteľského výboru a zapisovateľ:

 

 

 

............................................................

ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA