Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2020

DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii

 • Úpadca DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 55 z roku 2021 dňa 22.3.2021
 • Spisová značka - súd 2R/1/2020
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2020 S1209
Text

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze

 

JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, zn. správcu 1209, ako súdom ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 478 628, Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 13390/P v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12.04.2021 o 13.00 hod. v priestoroch Inštitútu systémov EF UMB, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad, Poslucháreň 2U1.

 

Správca súčasne oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 16.03.2021 schválil konečný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je dlžník a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.

S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, každý pracovný deň v čase od 08.00 hod. – 12.00 hod. a 13.00 hod. – 16.00 hod. Správca si však v súvislosti s aktuálnou situáciou a prijatými protipandemickými opatreniami v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, dovoľuje požiadať veriteľov, v prípade ich záujmu o nahliadnutie do reštrukturalizačného spisu za účelom oboznámenia sa s obsahom plánu, aby o jeho sprístupnenie požiadali e-mailom na adrese: beno@advokacia.eu

Program schvaľovacej schôdze:

 1. Otvorenie schvaľovacej schôdze
 2. Rozprava
 3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
 4. Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční v čase od 12.30 hod. do 13.00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 13.00 hod.

Usmernenie k prezencii účastníkov schvaľovacej schôdze:

 1. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
 2. Pri prezencii účastníci plánu predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce zástupcu na účasť a hlasovanie na schvaľovacej schôdzi, a platný doklad totožnosti.
 3. Prezencia účastníkov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezencia mohla byť ukončená o 10.00 hod.

Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie účasti na schvaľovacej schôdzi vopred e-mailom na adrese: beno@advokacia.eu tak, aby mohol byť zabezpečený riadny, plynulý a hlavne bezpečný priebeh schvaľovacej schôdze pre všetkých jej účastníkov.

Zároveň prosím o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platných a účinných v čase konania schvaľovacej schôdze a to najmä dodržiavanie bezpečného odstupu od ostatných účastníkov schvaľovacej schôdze (2m), použitie respirátora typu FFP2, negatívny test na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starší ako 7 dní.