Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/9/2021

VLASŤ

 • Úpadca VLASŤ
  IČO: 42257344
  Miletičova 21 / 559
  82108  Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2021 dňa 15.4.2021
 • Spisová značka - súd 4K/9/2021
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/9/2021 S1799
Text

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca úpadcu: VLASŤ, IČO: 42 257 344, so sídlom Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo na tel. čísle 0902 418 193 alebo e - mailom na msutkova@patent-iurist.sk.

 

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca