Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2021 dňa 20.4.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Mgr. Matej Ambroz, správca konkurznej podstaty dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, v zmysle ustanovenia  § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Slovenská republika Inšpektor práce Nitra, Jelenecká 49, Nitra, Iná pohľadávka v celkovej sume 5.000,00 Eur.

Mgr. Matej Ambroz, správca