Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/51/2020

Feriva Advertising s.r.o.

 • Úpadca Feriva Advertising s.r.o.
  IČO: 35840251
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 91 z roku 2021 dňa 13.5.2021
 • Spisová značka - súd 27K/51/2020
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27K/51/2020 S1697
Text

Oznámenie o možnosti nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu: Feriva Advertising s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, IČO: 35 840 251, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.04.2021, sp.zn.: 27K/51/2020 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na: solcanska@itrust.sk alebo na tel. čísle: 0948 906 492.

iTRUSTee Recovery, k.s., správca