Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/51/2020

Feriva Advertising s.r.o.

 • Úpadca Feriva Advertising s.r.o.
  IČO: 35840251
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 91 z roku 2021 dňa 13.5.2021
 • Spisová značka - súd 27K/51/2020
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27K/51/2020 S1697
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”


V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, týmto ako správca úpadcu: Feriva Advertising s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, IČO: 35 840 251, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 27K/51/2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 87/2021 z 07.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.


According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Feriva Advertising s. r. o., registered seat Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, ID No.: 35 837 101, SR, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 27K/51/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 87/2021 dated 07.05.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed our company as the legal guardian of the bankrupt.


Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).


The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court. By submitting an application to the trustee's mailbox, the application is deemed to have been served in court as well (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).


Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).


If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).


Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).


The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) the name, surname and address of the creditor, in the case of a natural person, or business name, first name and surname, if different from the business name, identification number or other identification and place of business of the creditor, in case of the entrepreneur natural person, the business name, an identification number or other identification and the seat address of the creditor, in the case of a legal entity, b) the name, surname and address of the bankrupt, in the case of a natural person, or business name, first name and surname, if different from the business name, identification number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is the entrepreneur natural person, or the business name, identification number or other identification and bankrupt´s seat address, if it is a legal entity, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).


Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).


The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

iTRUSTee Recovery, k.s., správca / trustee