Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 dňa 11.6.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 27.05.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

IČO

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta

14

Bratislava

841 04

35 919 001

Slovenská republika

416,67 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta

14

Bratislava

841 04

35 919 001

Slovenská republika

387,20 EUR

LawService Recovery, k.s., správca