Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2021 dňa 14.6.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod č. S1731 (ďalej len „Správca“), správca úpadcu Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 (ďalej len „Úpadca“), v súlade s  § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 81 ods. 2 ZKR oznamuje, že zo súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 246/2019 zo dňa 20.12.2019 (K110163) vylúčil nasledovné súpisové zložky:

Súpisová položka č.

Súpis. zložka majetku

Identifikácia

Podstata

Súpisová hodnota

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

1.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Michal Jaško, štatutárny orgán

2.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pavel Civáň, štatutárny orgán

3.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pavel Dlugonski, štatutárny orgán

4.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Robert Kelemen, štatutárny orgán

5.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Lukáš Mucha, štatutárny orgán

6.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Zsolt Gubovič, štatutárny orgán

7.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Wieslaw Chlebuš, štatutárny orgán

8.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12.500,-EUR

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Ing. Vladimír Kocúrek, štatutárny orgán

Spolu k 17.12.2019

100.000,- EUR

 

(ďalej len „Peňažné pohľadávky“).

Deň vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: 07.06.2021

Dôvod vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: Správca uvádza, žePeňažné pohľadávky boli do súpisu všeobecnej podstaty zapísané predchádzajúcim správcom, Ing. Katarínou Tkáčovou, so sídlom Okružná 1326/3, 962 12 Detva, zapísanou v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1795 (ďalej len „Predchádzajúci správca“).

Predchádzajúci správca po preskúmaní účtovnej závierky za obdobie roku 2017 a účtovnej závierky za obdobie roku 2018 dospel k záveru, že nakoľko bol výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti za obdobie roku 2017 ako aj za obdobie roku 2018 v záporných (mínusových) hodnotách, vznikla horeuvedeným osobám, vykonávajúcim v období roku 2017 a období roku 2018 funkciu členov predstavenstva v Úpadcovi, zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa § 11a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu Predchádzajúci správca zapísal Peňažné pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty a zároveň na Okresnom súde Banská Bystrica inicioval osem súdnych konaní o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 12.500,- EUR voči každej z horeuvedených osôb.

Po prevzatí správcovského spisu boli do kancelárie Správcu doručené vyjadrenia horeuvedených osôb k podaným žalobám. Správca po preskúmaní právneho a faktického stavu jednotlivých súdnych konaní dospel k záveru, že zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu horeuvedeným osobám za obdobie roku 2017 a za obdobie roku 2018 nevznikla.

Správca uvádza, že podľa § 3 ods. 1 ZKR je dlžník v úpadku ak je platobne neschopný alebo predlžený. Správca v tomto prípade skúmal úpadok formou predlženia, a teda, či boli splnené všetky podmienky predlženia, ktoré vyžaduje ustanovenie § 3 ods. 3 ZKR. Podľa tohto ustanovenia sa na vznik predlženia vyžaduje, aby boli kumulatívne splnené tri podmienky: posudzovaná osoba je povinná viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku.

Úpadca ako právnická osoba je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva viesť účtovníctvo odo dňa svojho vzniku, a teda podmienku povinnosti viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu možno považovať za splnenú.  Správca ďalej uvádza, že po preskúmaní účtovných a iných dokumentov nebolo preukázané, že Úpadca mal v tom čase, t.j. účtovné obdobie roku 2017 a účtovné obdobie roku 2018, viac ako jedného veriteľa. Správca ďalej uvádza, že do konkurzu Úpadcu neboli prihlásené žiadne pohľadávky, ktoré by vznikli v týchto účtovných obdobiach, a zároveň ani z účtovných dokumentov Úpadcu nevyplýva, že by v tom čase existovali akékoľvek pohľadávky voči Úpadcovi, ktoré by neboli ku dňu vyhlásenia konkurzu neuspokojené. Z uvedeného dôvodu tak podmienku mať aspoň jedného veriteľa nemožno považovať za splnenú. Čo sa týka tretej podmienky, t.j. že hodnota záväzkov presahuje hodnotu majetku, Správca uvádza, že táto bola splnená len v účtovnom období roku 2017, kedy z účtovnej závierky vyplýva, že rozdiel medzi hodnotou majetku Úpadcu a hodnotou jeho záväzkov bol v záporných číslach. Správca ale v tejto súvislosti uvádza, že v Úpadcovi prebiehali organizačné zmeny, ktoré mali za následok dočasné záporné vlastné imanie, t.j. rozdiel medzi hodnotou majetku a hodnotou záväzkov. Z účtovnej závierky za obdobie roku 2018 bolo kladné imanie v plusových hodnotách, a teda v tomto účtovnom roku vlastné imanie nepredstavovalo dôvod na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Správca tak uvádza, že táto podmienka bola splnená len čiastočne, a to len v účtovnom období roku 2017.

Správca z uvedených dôvodov mal za preukázané, že ani jednému z členov predstavenstva Úpadcu nevznikla zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa ustanovenia § 11a ZKR, a z toho dôvodu Správca späťvzal žaloby vo všetkých súdnych konaniach o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 12.500,-EUR a vylúčil Peňažné pohľadávky zo súpisu majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, nakoľko tieto ani nikdy neexistovali a nemali byť zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty.

LawService Recovery, k.s., správca