Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/51/2020

Feriva Advertising s.r.o.

 • Úpadca Feriva Advertising s.r.o.
  IČO: 35840251
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2021 dňa 22.6.2021
 • Spisová značka - súd 27K/51/2020
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27K/51/2020 S1697
Text

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Feriva Advertising s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, IČO: 35 840 251, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený v Československá obchodná banka,a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0040 2743 5838. 

V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a;

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Poučenie:

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR.  Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

iTRUSTee Recovery, k.s., správca