Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné námestie 3
  81103  Bratislava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 127 z roku 2021 dňa 2.7.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, ako správca úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 8K/7/2019 S1436 nahliadať v  kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č.: +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu: bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

 

V Bratislave, dňa 25.06.2021

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca