Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 159 z roku 2021 dňa 18.8.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty:

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1731, správca úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 97 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:

Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

LawService Recovery, k.s., správca