Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 173 z roku 2021 dňa 8.9.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 9/2020 zo dňa 15.01.2020 (K004133) v spojení so zverejnením v Obchodnom vestníku č. 123/2020 zo dňa 29.06.2020 (K050598).  

Predmetom tohto verejného ponukového konania je predaj hnuteľných vecí (motorových vozidiel) zapísaných v súpise oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa (zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 9/2020 zo dňa 15.01.2020 (K004133) pod poradovými číslami: 42, 100 a 102 (ďalej len „Motorové vozidlá“). 

Motorové vozidlá sa predávajú každé samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlá môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešní záujemcovia sú povinní v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorových vozidiel z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia Motorových vozidiel), správca poskytne e-mailom na základe dopytu zaslaného na e-mailovú adresu: lsrecovery@lawservice.sk

Obhliadka Motorových vozidiel sa uskutoční v nasledovných termínoch:

 • dňa 17.09.2021 od 10:00 do 10:30 hod.;
 • dňa 20.09.2021 od 10:00 do 10:30 hod..

Záujemcovia o obhliadku sú povinní sa nahlásiť vopred e-mailom na e-mailovú adresu: lsrecovery@lawservice.sk.

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ POTRAVINY KAČKA, A.S. „V KONKURZE“ - PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ". Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na jedno z Motorových vozidiel predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledku ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

Motorové vozidlá sa predávajú každé samostatne, keď v ponuke záujemca musí presne špecifikovať, o ktorú časť Motorových vozidiel má záujem. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť samostatne ktorékoľvek z Motorových vozidiel.

Podmienkou predaja konkrétneho Motorového vozidla je ponúknutie najvyššej kúpnej ceny za dané Motorové vozidlo.

Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK07 0900 0000 0000 5932 6435, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške minimálne 25 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlá, o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka motorové vozidlá“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
 2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
 1. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
 1. označenie Motorových vozidiel, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
 1. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):

„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“

Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

 1. návrh kúpnej ceny za každé z Motorových vozidiel, o ktorú záujemca prejavuje záujem v EUR osobitne s rozčlenením na kúpnu cenu s DPH a bez DPH, nakoľko úpadca je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 1. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
 1. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
 1. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 1. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
 1. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
 1. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk (najneskôr v lehote troch pracovných dní) v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky. Motorové vozidlá sa predávajú každé samostatne, pričom záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať časť z Motorových vozidiel, vo vzťahu ku ktorým podáva ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť Motorových vozidiel, pričom ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo vzťahu ku každému z Motorových vozidiel samostatne. Správca ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpne zmluvy s víťazmi ponukového konania, ktorých ponuky ako víťazné súčasne odsúhlasí aj príslušný orgán. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od odsúhlasenia najvyšších ponúk zo strany príslušného orgánu.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

LawService Recovery, k.s., správca