Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 191 z roku 2021 dňa 5.10.2021
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.: S1731, správca úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“,so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 27.09.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Mesto Sereď

00 306 169

Nám. republiky

1176/10

Sereď

926 01

Slovenská republika

380,37 EUR

Mesto Sereď

00 306 169

Nám. republiky

1176/10

Sereď

926 01

Slovenská republika

321,86 EUR

LawService Recovery, k.s., správca