Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 33K/11/2021

Adina Card, s.r.o.

 • Úpadca Adina Card, s.r.o.
  IČO: 45352437
  Hattalova 12
  831 03  Bratislava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 199 z roku 2021 dňa 15.10.2021
 • Spisová značka - súd 33K/11/2021
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 33K/11/2021 S 1483
Text

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

 

V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca úpadcu oznamuje, že osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu môžu nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu úpadcu je možné podať písomne na adresu kancelárie, na e-mailovú adresu martin.jacko@lansky.sk alebo je možné dohodnúť termín nahliadnutia telefonicky na čísle +421 2 5930 8061.

 

JUDr. Martin Jacko

správca úpadcu Adina Card, s.r.o.