Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8k/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné námestie 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2021 dňa 20.10.2021
 • Spisová značka - súd 8k/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8k/7/2019 S1436
Text

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

 1. Pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1, v celkovej sume 8.817,83 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca