Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/14/2021

PUBS & GAMES, s. r. o.

 • Úpadca PUBS & GAMES, s. r. o.
  IČO: 44333676
  Poľná 17A / 0
  01001  Žilina
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2021 dňa 22.11.2021
 • Spisová značka - súd 3K/14/2021
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/14/2021/S1448
Text

OZNÁMENIE O PRERADENÍ SÚPISOVEJ ZLOŽKY 

ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY DO ODDELENEJ PODSTATY

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: PUBS & GAMES, s.r.o., so sídlom: Poľná 17A, 010 01 Žilina, IČO: 44 333 676, sp.zn. správc.spisu: 3K/14/2021/S1448, 

týmto, najmä podľa § 76 ods. 3 ZKR, § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. v z.n.p., zverejňujem nasledovnú zmenu súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 206/2021 dňa 26.10.2021 pod K056655:

Preradenie nasledovných súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty:

 1. por. č. 774 Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo FIAT DOBLO Cargo EČ: ZA889HE, farba: biela, VIN: ZFA26300006D44492, BB skriňová dodávková karoséria
 2. por. č. 775 Hnuteľná vec: Osobné vozidlo: TOYOTA YARIS, EČ: ZA208HH, farba: červená, VIN: VNKKL3D390A249047
 3. por. č. 776 Hnuteľná vec: Osobné vozidlo: TOYOTA YARIS, EČ: ZA889HG, farba: červená, VIN: VNKKL3D300A248966

do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, ktorého oddelená podstata vznikla na základe prihlásenia zabezpečených pohľadávok s por.č. 9a – 9c v celkovej výške 35.103,54 EUR, deň vzniku/registrácie záložného práva: 16.07.2020.

V Žiline dňa 15.11.2021

JUDr. Lenka Maďarová, správca