Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 7K/3/2022

AB stav, s.r.o.

 • Úpadca AB stav, s.r.o.
  IČO: 36003760
  Skuteckého 21 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2022 dňa 17.5.2022
 • Spisová značka - súd 7K/3/2022
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 7K/3/2022 S1665
Text

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3582/S, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 7K/3/2022, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.

LEGAL RECOVERY, k. s.

Správca, zn. správcu S1665

 JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

komplementár