Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 7K/3/2022

AB stav, s.r.o.

 • Úpadca AB stav, s.r.o.
  IČO: 36003760
  Skuteckého 21 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 94 z roku 2022 dňa 17.5.2022
 • Spisová značka - súd 7K/3/2022
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 7K/3/2022 S1665
Text

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3582/S, vkonkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 7K/3/2022, týmto v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN: SK5711000000002928901286. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

 

LEGAL RECOVERY, k. s.

Správca, zn. správcu S1665

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

komplementár