Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/2/2022

888 s.r.o.

 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2022 dňa 26.5.2022
 • Spisová značka - súd 1K/2/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/2/2022 S1973
Text

Mgr. Mária Kadáková, adresa kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca konkurznej podstaty dlžníka: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01, Bratislava – mestská časť Nové Mesto Slovenská republika, IČO: 50 299 522, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: kadakova.maria@gmail.com alebo na tel.: 0908 488 688.

Mgr. Mária Kadáková, správca