Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/2/2022

888 s.r.o.

 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10 / 0
  83101  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2022 dňa 26.5.2022
 • Spisová značka - súd 1K/2/2022
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/2/2022 S1973
Text

Mgr. Mária Kadáková, správca úpadcu: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01, Bratislava – mestská časť Nové Mesto Slovenská republika, IČO: 50 299 522 v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii  a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom zložiť preddavok na trovy konania v konkurznom konaní so sp. zn.: 1K/2/2022. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu vo formáte IBAN: SK89 8330 0000 0029 0177 3667.

Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky predstavuje dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.

 

Mgr. Mária Kadáková, správca