Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s.

 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 130 z roku 2022 dňa 7.7.2022
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci zavedenej dozornej správy nad dlžníkom

Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P

(ďalej len „Dlžník“),

konaného dňa 01.07.2022 o 10:00 hod. v sídle dozorného správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

(písomné hlasovanie)

Spisová značka súdneho spisu (reštrukturalizačné konanie): 1R/3/2016

Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436

Dozorný správca:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovskom kraji Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1436

 

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorý sa považujú za prítomných na zasadnutí:

 1. Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 36 861 260– písomné hlasovanie doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 27.06.2022;
 2. Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 – písomné hlasovanie zo dňa 28.06.2022, doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 28.06.2022 a prostredníctvom poštovej prepravy dňa 30.06.2022;
 3. Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713 – písomné hlasovanie doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 22.06.2022;
 4. Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 23.06.2022, doručené dozornému správcovi e-mailom dňa 23.06.2022, a prostredníctvom poštovej prepravy dňa 28.06.2022.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
 2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 17.06.222 v súvislosti so žiadosťou Dlžníka o schválenie právneho úkonu
 3. Záver

 

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi (hlasovanie per rollam). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výbor. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci štyria jeho členovia.

V súlade so zavedenou dozornou správou a bodom 11.10 záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka listom zo dňa 17.06.2022 správca predložil všetkým členom veriteľského výboru návrh uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas, so schválením právneho úkonu Dlžníka bližšie špecifikovaného v žiadosti Dlžníka o schválenie právneho úkonu dlžníka správcom zo dňa 15.06.2022 (ďalej len „Žiadosť o schválenie právneho úkonu“).

 

2. bod programu: Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 17.06.2022 – v súvislosti so žiadosťou Dlžníka o schválenie právneho úkonu

Správca navrhol členom veriteľského výboru Dlžníka, aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 17.06.2022 v súvislosti so Žiadosťou Dlžníka o schválenie právneho úkonu, a to v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Cititbank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje súhlas uzavretím faktoringovej zmluvy so spoločnosťou Tatra banka, a.s. za účelom financovania Dlžníka v zmysle žiadosti Dlžníka o schválenie právneho úkonu zo dňa 15.06.2022 podľa základných parametrov uvedených v samostatnej prílohe k tejto žiadosti, ktoré obe tvoria prílohu podania dozorného správcu zo dňa 17.06.2022 označeného ako Predloženie návrhu uznesenia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s.“

Jednotliví členovia veriteľského výboru (ktorí sa na účely hlasovania per rollam považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru) hlasovali o predloženom návrhu uznesenia č. 1 nasledovne:

 

Hlasovanie za schválenie uznesenia:

ZA:                 Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky - 1 hlas

                       Československá obchodná banka, a.s. - 1 hlas

                       ČSOB Leasing, a.s. - 1 hlas

                       DOMO Caproleuna GmbH - 1 hlas

PROTI:            0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Námietky: žiadne

 

Uznesenie č. 1: BOLO PRIJATÉ.

 

 

3. bod programu: Záver

 

Dozorný správca Dlžníka vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru Dlžníka za ukončené.

 

V Bratislave, dňa 01.07.2022            

 

 

_________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

 

Prílohy:

 1. Písomné hlasovanie zo dňa 27.06.2022: Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
 2. Písomné hlasovanie zo dňa 28.06.2022: Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s.,
 3. Písomné hlasovanie zo dňa 22.06.2022: Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s.
 4. Písomné hlasovanie zo dňa 23.06.2022: Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.