Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 7K/3/2022

AB stav, s.r.o.

 • Úpadca AB stav, s.r.o.
  IČO: 36003760
  Skuteckého 21 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2022 dňa 11.7.2022
 • Spisová značka - súd 7K/3/2022
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 7K/3/2022 S1665
Text

LEGAL RECOVERY, k. s. správca úpadcu: AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3582/S, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 7K/3/2022, týmto v zmysle ustanovenia §34 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 12.08.2022 o 13:00 hod, v sídle kancelárie správcu na adrese: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica. Prezentácia veriteľov sa uskutoční od 12:30 hod.

Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:

 1. Otvorenie schôdze;
 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
 3. Voľba zástupcu veriteľov;
 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia §36 ZKR;
 5. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.

Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má najmä veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Veritelia sa pri prezentácii preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

Z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení žiadame týmto v prípade záujmu veriteľov prihlásených pohľadávok na účasti na schôdzi veriteľov o poskytnutie informácie o účasti dostatočne vopred emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.

 

V Banskej Bystrici, dňa 28.06.2022

 

 

_____________________________________

LEGAL RECOVERY, k. s.

Správca, zn. správcu S1665

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

komplementár