Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 7K/3/2022

AB stav, s.r.o.

 • Úpadca AB stav, s.r.o.
  IČO: 36003760
  Skuteckého 21 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2022 dňa 13.7.2022
 • Spisová značka - súd 7K/3/2022
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 7K/3/2022 S1665
Text
7K/3/2022, AB stav, s.r.o.
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa BSB - kovové konštrukcie, s.r.o., so sídlom Sásovská cesta 89, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 845 062, veriteľa zapísaného v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1, s pohľadávkou pod poradovým číslom 1

 

Druh zabezpečovacieho právaopis zabezpečenej pohľadávkyZabezpečená sumaDeň vznikuDeň registráciePoradie zabezpečovacieho právaPoradie podľa času registráciePrávny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva
záložné právoPohľadávka veriteľa voči úpadcovi predstavuje právo na zaplatenie časti ceny diela v zmysle Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.08.2019 medzi úpadcom v právnom postavení objednávateľa a veriteľom v právnom postavení zhotoviteľa, ktoré (dielo) bolo dňa 18.10.2019 odovzdané úpadcovi bez vád a nedorobkov a ktoré úpadca od veriteľa bez výhrad prevzal, podľa daňového dokladu (faktúry) č. 139/2019 zo dňa 18.10.2019, vo výške 76.404,96 EUR, vrátane príslušenstva.91.648,4917.9.202017.9.2020zabezpečovacie právo prvé v poradíporadie sa riadi časom (dňom) registrácieZáložné právo prvé v poradí zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam uzavretou dňa 09.09.2020 medzi úpadcom v právnom postavení záložcu a veriteľom v právnom postavení záložného veriteľa (ďalej aj len ako „Záložná zmluva“) na záloh – pohľadávku úpadcu voči Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, so sídlom na ulici Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Slovenská republika, Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu, 1 rue Ehrmann 67 000 Štrasburg, Francúzko (ďalej aj len ako „MZV, Stála misia SR“), ktorá (pohľadávka) vznikla, resp. môže v budúcnosti vzniknúť z titulu poskytnutej finančnej zábezpeky v zmysle Článku 5. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 28.09.2018 medzi MZV, Stála misia SR v právnom postavení objednávateľa a úpadcom v právnom postavení zhotoviteľa, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2019 (ďalej aj len ako „Zmluva o dielo“) a z toho vyplývajúceho nároku úpadcu voči MZV, Stála misia SR na vrátenie poskytnutej finančnej zábezpeky v jej zostávajúcej časti vo výške 69.722,40 EUR (slovom: šesťdesiatdeväťtisíc sedemstodvadsaťdva eur a štyridsať centov) a všetky existujúce pohľadávky alebo budúce pohľadávky úpadcu voči MZV, Stála misia SR, ktoré vznikli resp. môžu v budúcnosti vzniknúť na základe Zmluvy o dielo (ďalej aj len ako „Založená pohľadávka“).

 

súp.č.druh zložkydôvod zapísania do súpisudeň zapísania a zaradenia do súpisupopishodnota v EURpoznámkyvýťažok 
1peňažná pohľadávka -  §38 písm. f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.VP úpadcu5.7.2022peňažná pohľadávka voči Ministerstvo zahraničných vecí a EU záležitostí SK republiky, v celkovej sume 20.346,50 EUR, ktorá vznika titulom neuhradenia faktúry č. FR920003 za naviac práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.201820.346,50  
2peňažná pohľadávka -  §38 písm. f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.VP úpadcu5.7.2022peňažná pohľadávka voči Ministerstvo zahraničných vecí a EU záležitostí SK republiky, v celkovej sume 2.376,- EUR, ktorá vznika titulom neuhradenia faktúry č. FR921001 za naviac práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.20182.376,-  
3peňažná pohľadávka -  §38 písm. f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.VP úpadcu5.7.2022peňažná pohľadávka voči Ministerstvo zahraničných vecí a EU záležitostí SK republiky, v celkovej sume 72.164,92 EUR, ktorá vznika titulom nevrátenia zádržného v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.201872.164,92  
4peňažná pohľadávka -  §38 písm. f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.VP úpadcu5.7.2022peňažná pohľadávka voči Ministerstvo zahraničných vecí a EU záležitostí SK republiky, v celkovej sume 75.000,- EUR, ktorá vznika titulom nevrátenia uhradenej zálohy/kaucie v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.201875.000,-  

V Banskej Bystrici, dňa 07.05.2022

 

 

 

_____________________________________

LEGAL RECOVERY, k. s.

Správca, zn. správcu S1665

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

komplementár